Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, June 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J), 201 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï¸Á§ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÁdÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è, §®UÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ EªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï, MAzÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ ±Á¯ï, §zÁ«Ä §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mɪɯï EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ 7-45 J.JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ M§â£ÀÄ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï¹-142gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ µÀtÄäR¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À(¦AiÀiÁð¢zÁgÀ) ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J.-26/8779 £ÉÃzÀÄÝ ¨Á£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀwÛ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, w¥ÀàtÚ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉý ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ zÁn 2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è UÉÆÃgÀÌ¯ï ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà jPÁë JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃmï ªÀgÉUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ µÀtÄäR¥Àà£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ ªÉÄïï«ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà PÀ¯Áåt¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå UÀzÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G.¤ªÀÈvÀÛ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á.PÀ®PÉÃj vÁ:¹AzÀV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà E£ÀvÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆæõÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28/JA-9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆÃV GgÀĽ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAr VqÀØ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀ°UÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElV ©ÃªÀiÁA©PÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁPÀÆmÉñÀégÀ ¹.ºÉZï.¹- 40 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008