Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, June 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J), 201 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï¸Á§ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÁdÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è, §®UÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ EªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï, MAzÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ ±Á¯ï, §zÁ«Ä §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mɪɯï EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ 7-45 J.JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ M§â£ÀÄ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï¹-142gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ µÀtÄäR¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À(¦AiÀiÁð¢zÁgÀ) ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J.-26/8779 £ÉÃzÀÄÝ ¨Á£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀwÛ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, w¥ÀàtÚ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉý ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ zÁn 2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è UÉÆÃgÀÌ¯ï ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà jPÁë JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃmï ªÀgÉUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ µÀtÄäR¥Àà£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ ªÉÄïï«ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà PÀ¯Áåt¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå UÀzÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G.¤ªÀÈvÀÛ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á.PÀ®PÉÃj vÁ:¹AzÀV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà E£ÀvÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆæõÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28/JA-9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆÃV GgÀĽ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAr VqÀØ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀ°UÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElV ©ÃªÀiÁA©PÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁPÀÆmÉñÀégÀ ¹.ºÉZï.¹- 40 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008