Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 6, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/2012, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJA« DPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd dAwè C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37J¯ï 8635 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ C£ÀAzÀ £À¹ðAUÀ ºÉÆêÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd dAwè EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®èUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd dAwè EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï «vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£À gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð, 2] ¸ÉÊzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£ï 25 ªÀµÀð, 3] ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, 4] ªÀÄÄ£ÀߪÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ 27 ªÀµÀð, 5] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÊzÁ 21 ªÀµÀð 6] zÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁÀªÀÄzÁ£ï 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ eÁUÉ CAvÁ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ElÖAV vÀUÉ CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ ElÖAV¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß §®UÁ®Ä wgÀÄ«zÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DPÉUÉ ¤Ã®ªÀÄä, ªÀÄÄ£ÀߪÀé, PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįÁ £ÁAiÀÄPÀ, 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä ElÖAV vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï «vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£ï ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ 1] a£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð, 2] ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ a£ÀߥÀà 30 ªÀµÀð 3] CdÄð£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥À®¥Àà 25 ªÀµÀð, 4] ªÉÆw¯Á® vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà 30 ªÀµÀð 5] ®Qëöä UÀAqÀ ªÉÆÃw¯Á® 24 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ElÖAV vÀUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ MªÉÄä ºÉýzÀgÉ CxÀðªÁUÀÄ¢¯Áè CAvÁ ºÉý £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ ElÖAV¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä zÀ£ÀߪÀÄä, ºÁUÀÆ CPÀÌA¢gÁzÀ £ÁUÀªÀÄä, ªÀÄÄ£ÀߪÀé J®ègÀÆ PÀÆr ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ a£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃw¯Á®, DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä ºÁUÀÆ CdÄð£ï J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ a£ÀߥÀà, ªÉÆÃw¯Á®, ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CPÀÌA¢jUÉ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ElÖAV ElÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, £À£Àß vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ, CPÀÌA¢jUÉ, ¸ÀºÀ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2012 PÀ®A 132/12 PÀ®A. 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄ G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.¹.413 ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ CqÀ«gÁAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ZÀÆj JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PɼÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143, 147, 447,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

    ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn ¸Á: ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀÀ:05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ CªÀgÀ ¥ÁèlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ¼ÀPÀ¥Àà 2] ¤Ã®ªÀé 3] ©üêÀÄ¥Àà 4] ¯ÉÆûvÀ¥Àà 5] gÀ«Ã 6] ±ÉÊ®ªÀé 7] ºÉÆãÀߥÀà 8]®Pàëöä¥Àà 9] ©üêÀÄ¥Àà gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Áèl£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹. `` ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÀÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁåqÀ CAvÁ CAzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛj£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À CAvÁ J®ègÀÆ ¨ÉêzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ¼ÀPÀ¥Àà, ¯ÉÆûvÀ¥Àà, ©ÃªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ ``EªÀvÀÛ EªÀjUÉ AiÀiÁgÀÆ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©rj CAvÁ ºÉý CªÀj§âjUÉ ªÀÄÄV©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÀÄ MUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°zÀÝ ¤Ã®ªÀé, gÀ«Ã, ±ÉÊ®ªÀé ,ºÉÆ£ÀߥÀà, ®PÀëöää¥À, ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄägÁzÀ ¤ÃAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd,¥ÀQÀÀgÀÀªÀé gÀªÀjUÉ `` F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀjUÀÆ ºÉÆrgÀ¯Éà CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀjUÉ vÀqÉ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀjUÉ PÁ°AzÀ MzÀÄÝÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆlÖUÉ UÀÄ¢Ý ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

    6) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀÄA§ vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: CAf£ÀºÀ½î PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-08-2012 ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, 3] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ 4] ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð 5] ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ gÉêÀ¥Àà 21 ªÀµÀð, 6] ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀªÀĪÀé 45 ªÀµÀð 7] ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄA§ vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁUÀÆ 8] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄUÀήªÀÄj, 9] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EzÀÝ £À£ÀUÉ KPÁKQAiÀiÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢AiÀiÁ ¤£ÀUÉ C°è ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä CUÀĪÀ¢®èªÉà `` CAvÁ ºÉý ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà CªÀ¼À£ÀÄß §rAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÉãÀÄ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉAqÀw UÀįÁªÀÄ CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß CPÀÌ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: vÀÄA¨Á ºÁ:ªÀ: CAf£ÀºÀ½î PÁåA¥ï ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà 37 ªÀµÀð, ¸ÀtÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀjUÉ HgÀ°è£À »jAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ F §UÉÎ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008