Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 6, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/2012, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJA« DPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd dAwè C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37J¯ï 8635 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ C£ÀAzÀ £À¹ðAUÀ ºÉÆêÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd dAwè EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®èUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd dAwè EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï «vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£À gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð, 2] ¸ÉÊzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£ï 25 ªÀµÀð, 3] ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, 4] ªÀÄÄ£ÀߪÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ 27 ªÀµÀð, 5] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÊzÁ 21 ªÀµÀð 6] zÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁÀªÀÄzÁ£ï 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ eÁUÉ CAvÁ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ElÖAV vÀUÉ CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ ElÖAV¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß §®UÁ®Ä wgÀÄ«zÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DPÉUÉ ¤Ã®ªÀÄä, ªÀÄÄ£ÀߪÀé, PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįÁ £ÁAiÀÄPÀ, 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä ElÖAV vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï «vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ£ï ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ 1] a£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð, 2] ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ a£ÀߥÀà 30 ªÀµÀð 3] CdÄð£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥À®¥Àà 25 ªÀµÀð, 4] ªÉÆw¯Á® vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà 30 ªÀµÀð 5] ®Qëöä UÀAqÀ ªÉÆÃw¯Á® 24 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ElÖAV vÀUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ MªÉÄä ºÉýzÀgÉ CxÀðªÁUÀÄ¢¯Áè CAvÁ ºÉý £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ ElÖAV¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä zÀ£ÀߪÀÄä, ºÁUÀÆ CPÀÌA¢gÁzÀ £ÁUÀªÀÄä, ªÀÄÄ£ÀߪÀé J®ègÀÆ PÀÆr ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ a£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃw¯Á®, DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä ºÁUÀÆ CdÄð£ï J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ a£ÀߥÀà, ªÉÆÃw¯Á®, ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CPÀÌA¢jUÉ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ElÖAV ElÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, £À£Àß vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ, CPÀÌA¢jUÉ, ¸ÀºÀ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2012 PÀ®A 132/12 PÀ®A. 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄ G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.¹.413 ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ CqÀ«gÁAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ZÀÆj JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PɼÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143, 147, 447,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

    ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn ¸Á: ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀÀ:05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ CªÀgÀ ¥ÁèlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ¼ÀPÀ¥Àà 2] ¤Ã®ªÀé 3] ©üêÀÄ¥Àà 4] ¯ÉÆûvÀ¥Àà 5] gÀ«Ã 6] ±ÉÊ®ªÀé 7] ºÉÆãÀߥÀà 8]®Pàëöä¥Àà 9] ©üêÀÄ¥Àà gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Áèl£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹. `` ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÀÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁåqÀ CAvÁ CAzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛj£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À CAvÁ J®ègÀÆ ¨ÉêzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ¼ÀPÀ¥Àà, ¯ÉÆûvÀ¥Àà, ©ÃªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ ``EªÀvÀÛ EªÀjUÉ AiÀiÁgÀÆ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©rj CAvÁ ºÉý CªÀj§âjUÉ ªÀÄÄV©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÀÄ MUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°zÀÝ ¤Ã®ªÀé, gÀ«Ã, ±ÉÊ®ªÀé ,ºÉÆ£ÀߥÀà, ®PÀëöää¥À, ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄägÁzÀ ¤ÃAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd,¥ÀQÀÀgÀÀªÀé gÀªÀjUÉ `` F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀjUÀÆ ºÉÆrgÀ¯Éà CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀjUÉ vÀqÉ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀjUÉ PÁ°AzÀ MzÀÄÝÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆlÖUÉ UÀÄ¢Ý ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

    6) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀÄA§ vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: CAf£ÀºÀ½î PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-08-2012 ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, 3] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ 4] ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÀUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð 5] ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ gÉêÀ¥Àà 21 ªÀµÀð, 6] ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀªÀĪÀé 45 ªÀµÀð 7] ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄA§ vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁUÀÆ 8] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄUÀήªÀÄj, 9] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EzÀÝ £À£ÀUÉ KPÁKQAiÀiÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢AiÀiÁ ¤£ÀUÉ C°è ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä CUÀĪÀ¢®èªÉà `` CAvÁ ºÉý ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà CªÀ¼À£ÀÄß §rAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÉãÀÄ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉAqÀw UÀįÁªÀÄ CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß CPÀÌ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: vÀÄA¨Á ºÁ:ªÀ: CAf£ÀºÀ½î PÁåA¥ï ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà 37 ªÀµÀð, ¸ÀtÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀjUÉ HgÀ°è£À »jAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ F §UÉÎ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008