Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 13, 2012

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 169/2012 PÀ®0 279, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀzÁV vÀAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J. 37/n.J. 8343 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ »mÁß¼À PÁæ¸ï wgÀĪÀÅ£À°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï PÁæ¸ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ jªÀgÀì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzɪÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ »mÁß¼À PÁæ¸À¤AzÀ ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ²gÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ qÁPÀÖgï ªÀÄÄAzÉ §Ar¬ÄAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹ qÁPÀÖgï jAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉ UÀzÀUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ºÀħâ½îAiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-12-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀ¨ÉâÃgÀ-25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ MqÀØ£ÀÄß ²ªÀªÀÄÆwð QwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ-20 ªÀµÀð, ²ªÀªÀÄÆwð PÀÆr ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ²ªÀªÀÄÆwðAiÀÄÄ MqÀØ£ÀÄß QwÛ¯Áè DzÀgÀÆ DvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ ? CAvÁ PÉýzɪÀÅ. DUÀ DvÀ£ÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CzÀ£É߯Áè K£ÀÄ PÉüÀÄwÛÃgÀ¯Éà " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw-18 ªÀµÀð, ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ-20 ªÀµÀð, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw - 40 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¥Àw-45 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 5 d£ÀgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ " ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀ£ÀPÀ §gÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, E°èAiÉÄà ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw E§âgÀÆ £À£Àß E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢jUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 36/2012, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á|| »gÉÃSÁåqï vÁ|| UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÁdzÀÆvï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-ºÉZï-7505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï, gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À ¹AºÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-21-qÀ§Æèöå-3305 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À¹AºÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è [ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è ] ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ²ªÀgÁeï¤UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV Q«¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ £ÉqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2012 PÀ®A 304(J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-12-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨ÉÆë, ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ w¥ÀàAiÀÄå, ®Qëöäà UÀAqÀ PÀt«gÁAiÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J£ï. UÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¸À¹ ºÀZÀÑ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À PÉ.J-37/J-2033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d£Á¢æ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹PÉƼÀî®Ä »A¨sÁUÀzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzÉ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ £ÀqɬĹ, jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CrAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ¨É¤ß£À ZÀªÀÄð QvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨ÉgÀ½ ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è, gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ PÁgÀt fêÀ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008