Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 12, 2012

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §ÄgÀÄr ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §ÄgÀÄr 2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §ÄgÀÄr ¸Á:Eà§âgÀÆ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ¹.ºÉZï.¹-78 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 96(§) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢:- 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹. 77 PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj UÀAqÀ¸ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ®QëöäÃPÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 2]    ±ÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C°¸Á§, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉõÁä ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw. 3] ªÀÄÄ¤ß UÀAqÀ ªÀi˯Á, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹.- 404 ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÁPÀ §gÀÄvÁÛgÉ §gÀ° CªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ vÁ£ÀÄ vÉÆlÖ ±Ànð£À §l£ï ©aÑPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ C¸ÀºÀåªÁUÀĪÀAvÉ vÀ£Àß CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UɸÀ ºÁUÉ ©lÖ°è CªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛUÉÀ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà @ ¤AUÀdÓ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼À¨Á¼À, ªÀAiÀÄ:25, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ZÀAqÀÆgÀ, CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008