Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 12, 2012

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §ÄgÀÄr ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §ÄgÀÄr 2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §ÄgÀÄr ¸Á:Eà§âgÀÆ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ¹.ºÉZï.¹-78 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 96(§) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢:- 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹. 77 PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj UÀAqÀ¸ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ®QëöäÃPÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 2]    ±ÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C°¸Á§, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉõÁä ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw. 3] ªÀÄÄ¤ß UÀAqÀ ªÀi˯Á, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹.- 404 ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÁPÀ §gÀÄvÁÛgÉ §gÀ° CªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ vÁ£ÀÄ vÉÆlÖ ±Ànð£À §l£ï ©aÑPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ C¸ÀºÀåªÁUÀĪÀAvÉ vÀ£Àß CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UɸÀ ºÁUÉ ©lÖ°è CªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛUÉÀ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà @ ¤AUÀdÓ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼À¨Á¼À, ªÀAiÀÄ:25, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ZÀAqÀÆgÀ, CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008