Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 10, 2012

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

1. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 72/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ®©, ¸Á: qÀA§æ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è ¢:24-04-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ®© EªÀgÀ CPÀÌ ¸ÀĤÃvÁ JA§ÄªÀ½UÉ ²gÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁ®ÆPÁ ¹AUÀmÁ®ÆgÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤¨sÀðAzÀ£À ªÀiÁr »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉà EwÛvÀÛ¯ÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÉÆ¹Û®Ä vÀĽAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀÝPÉÌ ¸ÀĤvÁ ¢.08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 09-09-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉÖÃgï PÉøïUÉ vÀ£Àß ªÉîĤAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, UÀAqÀ£À CPÀÌ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ EªÀgÀÄ PÁgÀtjgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß ¸ÀA. 35/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ f¯Á¤¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ ªÀ:23 eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà £ÀA PÉ.J.34-J 6491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:CtÆÚgÀÄ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J 34-J 6491 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆæÃ¥ÉñÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«Ãð¸ï ºÀwÛgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J. 19-J 5495 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊqï ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CmÉÆà ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀÅ qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ £ÀqÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà dAwè, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄÄaUÉÃgÀ, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: Q£Áß¼À, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®PÀëöäªÀé E§âgÀÆ PÀÆr vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁgÀPÀgï NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / 4932 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ JqÀQ«, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¨É¤ßUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÉÆç ºÉZï.¹ 27 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĽAiÀÄ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ®Äè PÀrUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï EAfÃ£ï £ÀA. PÉJ-37/nJ-7684 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-7685 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À JqÀªÀÄUÀ먀 ªÀÄqïUÁqÀð ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 09-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝÝ CzÉ. DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2012 PÀ®A 324, 504, 447 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PËrÌ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ¯Á®§Ar EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆîzÀ°è ºÁQ¹zÀÝ ¨ÉÆÃj£À «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁV ªÉʱÀªÀÄå ¨É¼À¢zÀÄÝ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄrPÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀÄ ºÁQ¹¢ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÉ®è PÀrªÉÄ DVzÁÝªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-08-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J£ï.Dgï. 11 gÀ£ÀéAiÀÄ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢:-09-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹. 114 ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀAr, ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9:15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀħgÀ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀAVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉý «£ÁPÁgÀtªÁV £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-08-12 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÉÆ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉà ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár¯Áè £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CµÉÖ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 1] ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35 ªÀµÀð, 2] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 30 ªÀµÀð, 3] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 26 ªÀµÀð 4] ºÀĸÉä ªÀqÀØgÀ 5] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CA§æ¥Àà 36 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÄÝ MAzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉʺÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý §AzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀAr ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÁzÀ ¸ÀĨsÀæªÀÄtå, ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. ºÉÆ£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV PɼÀUÀqÉ ©zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008