Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 10, 2012

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

1. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 72/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ®©, ¸Á: qÀA§æ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è ¢:24-04-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ®© EªÀgÀ CPÀÌ ¸ÀĤÃvÁ JA§ÄªÀ½UÉ ²gÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁ®ÆPÁ ¹AUÀmÁ®ÆgÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤¨sÀðAzÀ£À ªÀiÁr »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉà EwÛvÀÛ¯ÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÉÆ¹Û®Ä vÀĽAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀÝPÉÌ ¸ÀĤvÁ ¢.08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 09-09-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉÖÃgï PÉøïUÉ vÀ£Àß ªÉîĤAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, UÀAqÀ£À CPÀÌ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ EªÀgÀÄ PÁgÀtjgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß ¸ÀA. 35/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ f¯Á¤¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ ªÀ:23 eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà £ÀA PÉ.J.34-J 6491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:CtÆÚgÀÄ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J 34-J 6491 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆæÃ¥ÉñÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«Ãð¸ï ºÀwÛgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J. 19-J 5495 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊqï ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CmÉÆà ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀÅ qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ £ÀqÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà dAwè, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄÄaUÉÃgÀ, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: Q£Áß¼À, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®PÀëöäªÀé E§âgÀÆ PÀÆr vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁgÀPÀgï NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / 4932 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ JqÀQ«, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¨É¤ßUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÉÆç ºÉZï.¹ 27 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĽAiÀÄ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ®Äè PÀrUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï EAfÃ£ï £ÀA. PÉJ-37/nJ-7684 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-7685 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À JqÀªÀÄUÀ먀 ªÀÄqïUÁqÀð ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 09-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝÝ CzÉ. DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2012 PÀ®A 324, 504, 447 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PËrÌ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ¯Á®§Ar EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆîzÀ°è ºÁQ¹zÀÝ ¨ÉÆÃj£À «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁV ªÉʱÀªÀÄå ¨É¼À¢zÀÄÝ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄrPÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀÄ ºÁQ¹¢ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÉ®è PÀrªÉÄ DVzÁÝªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-08-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J£ï.Dgï. 11 gÀ£ÀéAiÀÄ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢:-09-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹. 114 ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀAr, ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9:15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀħgÀ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀAVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉý «£ÁPÁgÀtªÁV £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-08-12 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÉÆ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉà ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár¯Áè £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CµÉÖ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 1] ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35 ªÀµÀð, 2] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 30 ªÀµÀð, 3] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 26 ªÀµÀð 4] ºÀĸÉä ªÀqÀØgÀ 5] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CA§æ¥Àà 36 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÄÝ MAzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉʺÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý §AzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀAr ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÁzÀ ¸ÀĨsÀæªÀÄtå, ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. ºÉÆ£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV PɼÀUÀqÉ ©zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ ªÉÄð£À LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008