Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.83/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ 5-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ J¸ï.ºÉZï.N¸À§gÀ§£ï ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î EªÀjAzÀ F ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. AiÀiÁ¢ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ zÉñÀ¥ÁAqÉ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ°è §Ar¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ/mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ «µÀAiÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹55 ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ (¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ) ±ÀgÀtUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁV «ZÁj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀzÁV vÀAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J. 37/n.J. 8343 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ »mÁß¼À PÁæ¸ï wgÀĪÀÅ£À°è UÁr ºÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï PÁæ¸ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ jªÀgÀì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzɪÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¹ vÀ£Àß CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ »mÁß¼À PÁæ¸À¤AzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ mÁmÁ J¹¬Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ²gÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ qÁPÀÖgï ªÀÄÄAzÉ §Ar¬ÄAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹ qÁPÀÖgï jAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉ UÀzÀUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà vÀ£Àß CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉG¹gÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj-vÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹzÀÝPÉÌ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ,

2. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 133/2012, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀqÀ§®PÀnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.UËArPÉ®¸À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀƪÀð ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð FPÉUÉ ¸ÀĸÁÛVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖVAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀĵÀÖV-PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¸À«ÄÃ¥À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA 37/n-8964 ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA ¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀĪÀÅ¢°è EzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁdÄ¢Ýãï PÀgÀrªÀĤ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ºÀÄ©âUÉ, §®UÀqÉ PÀ£ÉßUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C±ÉÆÃPÀ FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ, JqÀ ªÀÄ°QUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ PÁ®gï ¨ÉÆÃ£ï ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀƪÀð FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉêd£ÁxÀ ºÉZï.¹. 45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/12 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß PÀPÀÌ£ÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¤AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÆë G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀPÀÌ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-5003 £ÉÃzÀÝgÀ°è GqÀĪÀÄPÀ¯ï¤AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. drAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß §®ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. drAiÀÄ¥Àà¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, §® ¨sÀÄdPÉÌ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èzÀÝ zÁ¸À£Á¼À ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-2676 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖgÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £Á£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-2676 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà G½î ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ-DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀĪÀÅ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀzÀÝPÉÌ ¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄgÀ£À½î ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ£À »A¨ÁUÀ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀgÉUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ 35 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀªÁgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÀqÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA§gï PÉ.J-35/eÉ-9358 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ PÀÆr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀgÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/12 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀzÀUÀ ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ UÀzÀUÀUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr. D°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀævÉåÃPÀë zÀ²ðAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ §»ðzÉñÀ (¸ÀAqÁ¸ÀÄ) UÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄrUÉÃjAiÉƼÀVAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆêÀ PÁgï £ÀA-J.¦-03 J.f-79 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÛ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008