Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.83/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ 5-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ J¸ï.ºÉZï.N¸À§gÀ§£ï ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î EªÀjAzÀ F ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. AiÀiÁ¢ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ zÉñÀ¥ÁAqÉ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ°è §Ar¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ/mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ «µÀAiÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹55 ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ (¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ) ±ÀgÀtUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁV «ZÁj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀzÁV vÀAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J. 37/n.J. 8343 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ »mÁß¼À PÁæ¸ï wgÀĪÀÅ£À°è UÁr ºÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï PÁæ¸ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ jªÀgÀì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzɪÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¹ vÀ£Àß CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ »mÁß¼À PÁæ¸À¤AzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ mÁmÁ J¹¬Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ²gÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ qÁPÀÖgï ªÀÄÄAzÉ §Ar¬ÄAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹ qÁPÀÖgï jAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉ UÀzÀUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà vÀ£Àß CtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉG¹gÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj-vÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹzÀÝPÉÌ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ,

2. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 133/2012, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀqÀ§®PÀnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.UËArPÉ®¸À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀƪÀð ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð FPÉUÉ ¸ÀĸÁÛVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖVAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀĵÀÖV-PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¸À«ÄÃ¥À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA 37/n-8964 ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA ¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀĪÀÅ¢°è EzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁdÄ¢Ýãï PÀgÀrªÀĤ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ºÀÄ©âUÉ, §®UÀqÉ PÀ£ÉßUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C±ÉÆÃPÀ FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ, JqÀ ªÀÄ°QUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ PÁ®gï ¨ÉÆÃ£ï ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀƪÀð FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉêd£ÁxÀ ºÉZï.¹. 45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/12 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß PÀPÀÌ£ÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¤AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÆë G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀPÀÌ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-5003 £ÉÃzÀÝgÀ°è GqÀĪÀÄPÀ¯ï¤AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. drAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß §®ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. drAiÀÄ¥Àà¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, §® ¨sÀÄdPÉÌ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èzÀÝ zÁ¸À£Á¼À ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-2676 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖgÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £Á£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-2676 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà G½î ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ-DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀĪÀÅ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀzÀÝPÉÌ ¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄgÀ£À½î ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ£À »A¨ÁUÀ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀgÉUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ 35 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀªÁgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÀqÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA§gï PÉ.J-35/eÉ-9358 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ PÀÆr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀgÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/12 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀzÀUÀ ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ UÀzÀUÀUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr. D°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀævÉåÃPÀë zÀ²ðAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ §»ðzÉñÀ (¸ÀAqÁ¸ÀÄ) UÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄrUÉÃjAiÉƼÀVAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆêÀ PÁgï £ÀA-J.¦-03 J.f-79 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÛ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008