Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, August 11, 2012


 

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2012 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA : J¦-16/qÀ§Æè-7710 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ ZÁ®PÀ ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, ¸Á : UÀÆqÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀgÀ ¯Áj £ÀA.J¦-16/qÀ§Æè-7710 £ÉÃzÀÝgÀ°è §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À¢AzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄr ºÀÛwgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA: J¦-20/n-2669 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¤® vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ«, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2011 PÀ®A 110 [E]&[f] ¹.Dgï¦.¹

¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ UÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà zÉêÀtzÁgÀ ªÀaiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄvÀÆÛgÀÄFvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 42/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀzÀUÀ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ¢:- 10-08-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÉÆA¢UÉ aPÀÌdAvÀPÀ®£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, PɸÀgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÁ®Ä ¹QÌPÉÆAqÀÄ K¼À®Ä DUÀzÉà ¤ÃjAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀA/ gÀÄzÀæ¥Àà «ÄoÀ×®PÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-08-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-37/JA-5379 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj.£ÀA PÉ.J-22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¬Ä qsÁ¨Á¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ PÁgÀUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢: 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ ºÀ½î C¢üÃPÀëPÀgÀÄ £ÉªÀÄä¢ ¤®AiÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 07-08-2012 jAzÀ D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉj ºÁ.ªÀ. PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ ¢: 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤®AiÀÄzÀ PÁªÀ®ÄUÁgÀ£À PÀtÄÚ vÀ¦à¹ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

1) PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ «¼Á¸À.: ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd. eÁ: ºÀjd£À[ªÀiÁ¢UÀ] G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj. ºÁ:ªÀ: PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À.

2) JvÀÛgÀ -5 ¦üÃl 1 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ. PÀ¥ÀÄà vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ. 3) ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, 4) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

5) MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀÆ«£À r¸ÉÊ£ï ¹ÃgÉ. ºÁUÀÆ ©½AiÀÄ PÀÄ¥Àà¸À.

6) «zÁåºÀðvÉ: C£ÀPÀëgÀ¸ÀܼÀÄ. 7) ªÉÄÊ ªÉÄð£À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ: ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ£ÉAiÀÄ CaÑ §lÄÖ

EzÉ. JqÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008