Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, August 11, 2012


 

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2012 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA : J¦-16/qÀ§Æè-7710 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ ZÁ®PÀ ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, ¸Á : UÀÆqÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀgÀ ¯Áj £ÀA.J¦-16/qÀ§Æè-7710 £ÉÃzÀÝgÀ°è §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À¢AzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄr ºÀÛwgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA: J¦-20/n-2669 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¤® vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ«, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2011 PÀ®A 110 [E]&[f] ¹.Dgï¦.¹

¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ UÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà zÉêÀtzÁgÀ ªÀaiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄvÀÆÛgÀÄFvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 42/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀzÀUÀ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ¢:- 10-08-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÉÆA¢UÉ aPÀÌdAvÀPÀ®£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, PɸÀgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÁ®Ä ¹QÌPÉÆAqÀÄ K¼À®Ä DUÀzÉà ¤ÃjAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀA/ gÀÄzÀæ¥Àà «ÄoÀ×®PÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-08-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-37/JA-5379 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj.£ÀA PÉ.J-22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¬Ä qsÁ¨Á¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ PÁgÀUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢: 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ ºÀ½î C¢üÃPÀëPÀgÀÄ £ÉªÀÄä¢ ¤®AiÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 07-08-2012 jAzÀ D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉj ºÁ.ªÀ. PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ ¢: 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤®AiÀÄzÀ PÁªÀ®ÄUÁgÀ£À PÀtÄÚ vÀ¦à¹ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

1) PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ «¼Á¸À.: ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd. eÁ: ºÀjd£À[ªÀiÁ¢UÀ] G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj. ºÁ:ªÀ: PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À.

2) JvÀÛgÀ -5 ¦üÃl 1 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ. PÀ¥ÀÄà vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ. 3) ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, 4) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

5) MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀÆ«£À r¸ÉÊ£ï ¹ÃgÉ. ºÁUÀÆ ©½AiÀÄ PÀÄ¥Àà¸À.

6) «zÁåºÀðvÉ: C£ÀPÀëgÀ¸ÀܼÀÄ. 7) ªÉÄÊ ªÉÄð£À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ: ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ£ÉAiÀÄ CaÑ §lÄÖ

EzÉ. JqÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008