Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 81/2012, PÀ®A: PÀ®A: 304(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀA: GqÀZÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ.: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄA©AiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ UËAr ªÉÄùÛçAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉ®àgï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀwÛUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ £ÀqÉzÁqÀ®Ä C¥ÁAiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß UÀAqÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÄùÛçUÉ ¹ªÉÄAmï ªÀiÁ®Ä PÉÆqÀĪÁUÀ 1-30 ¦.JA. PÉÌ ¥sÉʧgï vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ CzÀÄ M¼ÀPÉÌ £ÉVÎ ªÀÄÈvÀ£À PÁ®Ä eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀeÁÓ PÀ®Äè vÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV aQvÉìUÁV 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë¤AzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÀ¼ÀPÀ¯ï DgÉÆævÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 130/2012, PÀ®A: 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É PÀvÀðªÀåzÀ°è ¢: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀzÀ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÀ« £ÉgÀ½£À°è EzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁazÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄßß £ÉÆÃr NrºÉÆUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ . AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ CrªÉÃ¥Àà PÀ£Áß¼À ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008