Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 81/2012, PÀ®A: PÀ®A: 304(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀA: GqÀZÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ.: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄA©AiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ UËAr ªÉÄùÛçAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉ®àgï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀwÛUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ £ÀqÉzÁqÀ®Ä C¥ÁAiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß UÀAqÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÄùÛçUÉ ¹ªÉÄAmï ªÀiÁ®Ä PÉÆqÀĪÁUÀ 1-30 ¦.JA. PÉÌ ¥sÉʧgï vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ CzÀÄ M¼ÀPÉÌ £ÉVÎ ªÀÄÈvÀ£À PÁ®Ä eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀeÁÓ PÀ®Äè vÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV aQvÉìUÁV 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë¤AzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÀ¼ÀPÀ¯ï DgÉÆævÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 130/2012, PÀ®A: 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É PÀvÀðªÀåzÀ°è ¢: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀzÀ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÀ« £ÉgÀ½£À°è EzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁazÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄßß £ÉÆÃr NrºÉÆUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ . AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ CrªÉÃ¥Àà PÀ£Áß¼À ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008