Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, August 7, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÉÆñÁ¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ zÀ£À-PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ¯Áj ªÉÄêÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©zÀ ªÉÄêÀÅ vÀÆPÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÁªÀw EgÀĪÀÅ¢®è. vÀÆPÀ ªÀiÁr¹ ªÉÄêÀÅ UÉÆñÁ¯ÉUÉ E½¸À¨ÉÃPÀÄ DAvÁ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ «gÉñÀ ¸Á : ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ EªÀjUÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄêÀÅ vÀÆPÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀgÉUÉ ¯Áj ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆñÁ¯É ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå ¥ÀgÀ¹Üw ±ÁAvÀ«zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.164/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯ÁºÀĸÉãÀ vÀA/ C«ÄêÀĸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÁmÁ J¸À qÉæöʪÀgï ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.1836 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ PÀuÉÚzÀÄjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.156/2012 PÀ®A 408 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/9039 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨ÁµÀ ºÁUÀÆ QèãÀgï ¥ÁµÀ EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è 2,10,000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr CzÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆý ¥sÁªÀÄð gÀªÀjUÉ vÀ®Ä¦¹ vÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ DgÉÆævÀ ¨ÁµÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß VtÂUÉÃjAiÀÄ ¨ÉÊ ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ CzÀgÀ Qà AiÀÄ£ÀÄß QèãÀgï ¥ÁµÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ¤Ãr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆý ¥sÁªÀÄðUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ PÉÆý ¥sÁªÀÄðUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý 2,10,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A : 454, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 06-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÉÄÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÁ.ªÀ. eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ:UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÉÄÃgÀ£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ §ÆvÀ®¢¤ß §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£AiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ §zsÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°è zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ §¢UÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀltV ºÀwÛgÀ M¼ÀUÉ E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À jÃ¥Àgï PÀnÖUÉ ªÀÄÄjUÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.vÀÆ- 10 UÁæªÀiï. CA.Q- 10,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2) CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛGAUÀÄgÀ CA.Q-5,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀrØUÀ¼ÀÄ CA.vÀÆ- 4 UÁæA. C.Q_ 4000=00, 4) ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q- 5,500=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 24,500=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ®Ä ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

52] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.154/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 PÀĵÀ×V- ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀÆå ºÉÊ ªÀiÁvÀ ºÉÆÃl¯ï qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï-55/JA-7476 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆÃgÀ¨ïC° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.196/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:-06-08-2012 gÀAzÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä DvÀ£ÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï vÀAzÉ ¢: CºÀäzï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: fAzÁ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ªÉ°ØAUï ªÀPïìð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è ºÉÆgÀUÀqÉ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è £À£Àß vÁvÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¨ÉÃUï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉä, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §»zÉð¸ÉÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ D¥É DmÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÁvÀ ªÀÄ»§Æ§ ¨ÉÃUï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÁvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß vÁvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÁ°UÉ, JqÀ¥ÀPÉÌUÉ, ªÀÄÆVUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁzÀ°è, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J-1498 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÉÆÃa ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁvÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt D¥É DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.197/2012 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀÄ (UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï) ¥ÉÆøïÖ: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß SÁ¸ï vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀªÀiï£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀªÀÅ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n.J-2519 CAvÁ EzÀÄÝ, mÁæ°UÉ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀiï ¯ÉÆÃqï EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£À ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝvÀÄÛ. CªÀ£À JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ PÀAqÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀiï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ DvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.81/2012 PÀ®A 304 (J) L¦¹

£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀA: GqÀZÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ.: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄA©AiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ UËAr ªÉÄùÛçAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉ®àgï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀwÛUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ £ÀqÉzÁqÀ®Ä C¥ÁAiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß UÀAqÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÄùÛçUÉ ¹ªÉÄAmï ªÀiÁ®Ä PÉÆqÀĪÁUÀ 1-30 ¦.JA. PÉÌ ¥sÉʧgï vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ CzÀÄ M¼ÀPÉÌ £ÉVÎ ªÀÄÈvÀ£À PÁ®Ä eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀeÁÓ PÀ®Äè vÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV aQvÉìUÁV 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë¤AzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÀ¼ÀPÀ¯ï DgÉÆævÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008