Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, August 7, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÉÆñÁ¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ zÀ£À-PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ¯Áj ªÉÄêÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©zÀ ªÉÄêÀÅ vÀÆPÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÁªÀw EgÀĪÀÅ¢®è. vÀÆPÀ ªÀiÁr¹ ªÉÄêÀÅ UÉÆñÁ¯ÉUÉ E½¸À¨ÉÃPÀÄ DAvÁ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ «gÉñÀ ¸Á : ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ EªÀjUÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £Á®vÁéqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄêÀÅ vÀÆPÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀgÉUÉ ¯Áj ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆñÁ¯É ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå ¥ÀgÀ¹Üw ±ÁAvÀ«zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.164/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯ÁºÀĸÉãÀ vÀA/ C«ÄêÀĸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÁmÁ J¸À qÉæöʪÀgï ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.1836 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ PÀuÉÚzÀÄjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.156/2012 PÀ®A 408 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/9039 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨ÁµÀ ºÁUÀÆ QèãÀgï ¥ÁµÀ EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è 2,10,000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr CzÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆý ¥sÁªÀÄð gÀªÀjUÉ vÀ®Ä¦¹ vÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ DgÉÆævÀ ¨ÁµÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß VtÂUÉÃjAiÀÄ ¨ÉÊ ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ CzÀgÀ Qà AiÀÄ£ÀÄß QèãÀgï ¥ÁµÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ¤Ãr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆý ¥sÁªÀÄðUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ PÉÆý ¥sÁªÀÄðUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý 2,10,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A : 454, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 06-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÉÄÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÁ.ªÀ. eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ:UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ªÉÄÃgÀ£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ §ÆvÀ®¢¤ß §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£AiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ §zsÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°è zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ §¢UÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀltV ºÀwÛgÀ M¼ÀUÉ E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À jÃ¥Àgï PÀnÖUÉ ªÀÄÄjUÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.vÀÆ- 10 UÁæªÀiï. CA.Q- 10,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2) CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛGAUÀÄgÀ CA.Q-5,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀrØUÀ¼ÀÄ CA.vÀÆ- 4 UÁæA. C.Q_ 4000=00, 4) ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q- 5,500=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 24,500=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ®Ä ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

52] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.154/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 PÀĵÀ×V- ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀÆå ºÉÊ ªÀiÁvÀ ºÉÆÃl¯ï qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï-55/JA-7476 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆÃgÀ¨ïC° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.196/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:-06-08-2012 gÀAzÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä DvÀ£ÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï vÀAzÉ ¢: CºÀäzï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: fAzÁ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ªÉ°ØAUï ªÀPïìð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è ºÉÆgÀUÀqÉ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è £À£Àß vÁvÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¨ÉÃUï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉä, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §»zÉð¸ÉÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ D¥É DmÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÁvÀ ªÀÄ»§Æ§ ¨ÉÃUï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÁvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß vÁvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÁ°UÉ, JqÀ¥ÀPÉÌUÉ, ªÀÄÆVUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁzÀ°è, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J-1498 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÉÆÃa ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁvÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt D¥É DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.197/2012 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀÄ (UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï) ¥ÉÆøïÖ: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß SÁ¸ï vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀªÀiï£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ a®PÀÆj PÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀªÀÅ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n.J-2519 CAvÁ EzÀÄÝ, mÁæ°UÉ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀiï ¯ÉÆÃqï EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£À ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝvÀÄÛ. CªÀ£À JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ PÀAqÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀiï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ DvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.81/2012 PÀ®A 304 (J) L¦¹

£ÁAPÀ: 06-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀA: GqÀZÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ.: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄA©AiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ UËAr ªÉÄùÛçAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉ®àgï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀĨÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀwÛUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ £ÀqÉzÁqÀ®Ä C¥ÁAiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß UÀAqÀ GqÀZÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÄùÛçUÉ ¹ªÉÄAmï ªÀiÁ®Ä PÉÆqÀĪÁUÀ 1-30 ¦.JA. PÉÌ ¥sÉʧgï vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ CzÀÄ M¼ÀPÉÌ £ÉVÎ ªÀÄÈvÀ£À PÁ®Ä eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀeÁÓ PÀ®Äè vÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV aQvÉìUÁV 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë¤AzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÀ¼ÀPÀ¯ï DgÉÆævÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008