Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï±Ázï ªÀAiÀiÁ : 7 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgï vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / qÀ§Äè- 7846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÉÆÃ¸É ¢¯ï±Ázï EPÉUÉ ©¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J- 35 / ºÉZï- 2952 CAvÁ EzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®£ÀPÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: §qÉç¹Ã¢ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. CAvÁ EzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÁåªÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀÀ, G: Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ NªÀgïmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ,  EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æñÉÊ®gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ºÉZï.¹ 02 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÁQë mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 01) UÀ¥sÀÆgÀ. (02) ¯Á®¸Á§. (03) ºÀĸÉãÀ.
£ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «gÉñÀ¤UÉ zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀæ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ «gÉñÀ, ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ §¯Áîj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gɯÉéUÉ ºÀwÛ ºÉÆÃV ©PÉë¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦Ã¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ CzÉà gɯÉéUÉ §AzÀÄ §£Á¥ÀÆgÀzÀ°è E¼ÀÄzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è HgÀ°è §PÀj ©PÉë ¨ÉÃr gÁwæ ªÉÃ¼É §£Á¥ÀÆgÀzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£Á®Ä ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀ¤UÉ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ°è UÀļÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÄAUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ©PÀëÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ EAzÀÄ ©PÉëUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ §£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DdĨÁdÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ d£ÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008