Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï±Ázï ªÀAiÀiÁ : 7 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgï vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / qÀ§Äè- 7846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÉÆÃ¸É ¢¯ï±Ázï EPÉUÉ ©¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J- 35 / ºÉZï- 2952 CAvÁ EzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®£ÀPÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: §qÉç¹Ã¢ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. CAvÁ EzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÁåªÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀÀ, G: Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ NªÀgïmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ,  EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æñÉÊ®gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ºÉZï.¹ 02 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÁQë mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 01) UÀ¥sÀÆgÀ. (02) ¯Á®¸Á§. (03) ºÀĸÉãÀ.
£ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «gÉñÀ¤UÉ zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀæ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ «gÉñÀ, ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ §¯Áîj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gɯÉéUÉ ºÀwÛ ºÉÆÃV ©PÉë¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦Ã¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ CzÉà gɯÉéUÉ §AzÀÄ §£Á¥ÀÆgÀzÀ°è E¼ÀÄzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è HgÀ°è §PÀj ©PÉë ¨ÉÃr gÁwæ ªÉÃ¼É §£Á¥ÀÆgÀzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£Á®Ä ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀ¤UÉ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ°è UÀļÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÄAUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ©PÀëÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ EAzÀÄ ©PÉëUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ §£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DdĨÁdÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ d£ÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008