Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63, PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Ä¯ÉäAiÀÄA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-22/¦-5165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁgÉÆÃmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-205 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀÝ E§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°èzÀÝ 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ªÉÆtPÁ®Ä ¸ÀÆ®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ §¼À° fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 7:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008