Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 24, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À ZÉ£Àß½î ¸Á: ©£Áß¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2012gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-37, J¸ï-1372, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©£Áß¼À¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÁAiÀiÁ §¤ßPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï,-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÁæ eÉʯÉÆ PÁgï £ÀA:PÉ.J.-35, JªÀiï-9239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À ¨ÉÊPï »AzÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ G¥ÀZÀj¹ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ vÀ£Àß CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà, J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ zÀÄUÀð¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 20, eÁ. ¨sÀdAwæ G. ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á. PÉ£Á¯ï ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »mÁß¼À 2) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA/ FgÀ¥Àà VtÂUÉÃj ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀ§gÀ G.UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À EªÀgÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀvÀÛ®°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA/ zÉêÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÉ ¥ÀA¥ÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008