Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 24, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À ZÉ£Àß½î ¸Á: ©£Áß¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2012gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-37, J¸ï-1372, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©£Áß¼À¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÁAiÀiÁ §¤ßPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï,-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÁæ eÉʯÉÆ PÁgï £ÀA:PÉ.J.-35, JªÀiï-9239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À ¨ÉÊPï »AzÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ G¥ÀZÀj¹ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ vÀ£Àß CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà, J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ zÀÄUÀð¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 20, eÁ. ¨sÀdAwæ G. ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á. PÉ£Á¯ï ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »mÁß¼À 2) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA/ FgÀ¥Àà VtÂUÉÃj ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀ§gÀ G.UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À EªÀgÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀvÀÛ®°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA/ zÉêÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÉ ¥ÀA¥ÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008