Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 27, 2012

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (4) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (5) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (6) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ E°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ " CAvÁ eÁw JwÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ £À£ÀߣÀÄß KPÁKQ CAV »rzÀÄ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §A¢zÀÄÝ, ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ, E£ÉÆߪÉÄä F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-26-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§æUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀ½ ºÉÆç½AiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛçÃtð 1:00 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ £À£Àß PÀ¨ÁÓ ¸Áé¢Ã£Á£ÀĨsÉÆÃUÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (4) §ÄµÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (5) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (6) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà (7) «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr KPÁKQ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ §ÄdPÉÌ PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. G½zÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §®ªÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ºÉƸÀUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ vÀPÀët PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÉ £À£Àß ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è n®ègÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV ±ÀQÛªÀAvÀjzÀÄÝ §¯ÁqÀåjzÀÄÝ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹. 60. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008