Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 27, 2012

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (4) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (5) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (6) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ E°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ " CAvÁ eÁw JwÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ £À£ÀߣÀÄß KPÁKQ CAV »rzÀÄ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §A¢zÀÄÝ, ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ, E£ÉÆߪÉÄä F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-26-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§æUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀ½ ºÉÆç½AiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛçÃtð 1:00 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ £À£Àß PÀ¨ÁÓ ¸Áé¢Ã£Á£ÀĨsÉÆÃUÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (4) §ÄµÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (5) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (6) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà (7) «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr KPÁKQ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ §ÄdPÉÌ PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. G½zÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §®ªÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ºÉƸÀUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ vÀPÀët PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÉ £À£Àß ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è n®ègÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV ±ÀQÛªÀAvÀjzÀÄÝ §¯ÁqÀåjzÀÄÝ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹. 60. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008