Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, August 28, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¯Áåt vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë, G: PÀ®ÄèºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£ÀªÁr£À gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ¤Aw zÁj ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.`` CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀj¤UÉ CµÀÄÖ gÀ¸ÉÛ EzÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ `` J¯Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨Á®Ä vÀAzÉ ®PÀëö¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À ©r¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ D¢ vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ §qÉzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹ 60 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ZËUÀÄqÀw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. mÉAUÀÄAn vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ M¼ÀUÀnÖAiÀÄ ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® M¼ÀUÀnÖ ªÀÄÄZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀÄæ PÉüÀ¯Áè ¤Ã£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt »UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ C£Àß®Ä DgÉÆæ £ÀA 4 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉýۢ CAvÁ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ JqÀUÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÁV DvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Àß K£ï PÉýÛgÉè fêÀ vÀUÉzÀÄ ©ræ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2012 PÀ®A. 110(E)(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¹.¦.¹-199 EªÀgÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄïÁ¢ÃPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÀ DUÀ®è, ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀßzÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÀîvÁgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉýzÀgÀÄ CµÉ× £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà dUÀ° ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É FPÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄlÄÖ zÉÆõÀ¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C®è°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÁUÀÆå UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ GzÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008