Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, August 28, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¯Áåt vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë, G: PÀ®ÄèºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£ÀªÁr£À gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ¤Aw zÁj ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.`` CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀj¤UÉ CµÀÄÖ gÀ¸ÉÛ EzÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ `` J¯Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨Á®Ä vÀAzÉ ®PÀëö¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À ©r¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ D¢ vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ §qÉzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹ 60 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ZËUÀÄqÀw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. mÉAUÀÄAn vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ M¼ÀUÀnÖAiÀÄ ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® M¼ÀUÀnÖ ªÀÄÄZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀÄæ PÉüÀ¯Áè ¤Ã£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt »UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ C£Àß®Ä DgÉÆæ £ÀA 4 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉýۢ CAvÁ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ JqÀUÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÁV DvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Àß K£ï PÉýÛgÉè fêÀ vÀUÉzÀÄ ©ræ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2012 PÀ®A. 110(E)(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¹.¦.¹-199 EªÀgÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄïÁ¢ÃPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÀ DUÀ®è, ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀßzÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÀîvÁgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉýzÀgÀÄ CµÉ× £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà dUÀ° ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É FPÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄlÄÖ zÉÆõÀ¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C®è°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÁUÀÆå UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ GzÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008