Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, August 25, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:24-08-2012 gÀAzÀÄ 10:45 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï ¸ÀzÁ²ªÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.PÀªÀiÁägÀ G.ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgïAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á.UÀÄAlÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁ vÁ.PÀĵÀÖV, ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁªÀĪÉÆúÀ£ï ºÁUÀÆ JA. ²æäªÁ¸À PÀÆr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¦üøï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¦üøïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀAiÀÄå JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà D¦üøï£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®èUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ D¦üøï zÀ°è£À PÁå±ï mÉç¯ï£À qÁæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ZÀ¯ÁªÀuÉ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800=00 ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 400=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-35 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

ªÀÄÄgÀ½ÃPÀȵÀÚ f.     vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì.24 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw.    PÀªÀiÁä, «¼Á¸À.- ¸Á: CAdÆj PÁåA¥À ¥ÉÆÃ:ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀuÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ°è CPËAmï N¥À£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAQUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®Pïì £ÀA. £ÀA: PÉJ:37 / Dgï-6482, PÀ¥Àäà §tÚzÀÄÝ, ZÀ¹ì £ÀA:
MBLHA 11ENA9F07476 EAf£ï £ÀA: HA11 ECA 9F 03610
CA.Q. 35,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.n.JA. ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV 1-10 ¦.JA.PÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ : 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÉÎ ¢£ÁAPÀ : 24-08-2012 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà EPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV £ÁUÀ£ÀPÀ®èPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ rvru AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008