Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, August 25, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:24-08-2012 gÀAzÀÄ 10:45 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï ¸ÀzÁ²ªÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.PÀªÀiÁägÀ G.ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgïAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á.UÀÄAlÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁ vÁ.PÀĵÀÖV, ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁªÀĪÉÆúÀ£ï ºÁUÀÆ JA. ²æäªÁ¸À PÀÆr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¦üøï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¦üøïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀAiÀÄå JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà D¦üøï£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®èUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ D¦üøï zÀ°è£À PÁå±ï mÉç¯ï£À qÁæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ZÀ¯ÁªÀuÉ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800=00 ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 400=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-35 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

ªÀÄÄgÀ½ÃPÀȵÀÚ f.     vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì.24 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw.    PÀªÀiÁä, «¼Á¸À.- ¸Á: CAdÆj PÁåA¥À ¥ÉÆÃ:ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀuÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ°è CPËAmï N¥À£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAQUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®Pïì £ÀA. £ÀA: PÉJ:37 / Dgï-6482, PÀ¥Àäà §tÚzÀÄÝ, ZÀ¹ì £ÀA:
MBLHA 11ENA9F07476 EAf£ï £ÀA: HA11 ECA 9F 03610
CA.Q. 35,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.n.JA. ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV 1-10 ¦.JA.PÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ : 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÉÎ ¢£ÁAPÀ : 24-08-2012 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà EPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV £ÁUÀ£ÀPÀ®èPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ rvru AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008