Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 8, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2012 PÀ®A: 465,407,408, 420 &120 (B) IPC

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁt ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ UÉÆëAzÀPÀĪÀiÁgÀ wæÃ¥Áp EªÀgÀÄ 2009 £Éà ¸Á°Ã¤AzÀ E£ï¸ÉàÃPÉÆÖgÉÃmï UÁæ¦ümï PÀA¥À¤ ªÀw¬ÄAzÀ E£ï¸ÀÖçPÀÖgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀðªÀ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd¸Á§£À ¸ÀAUÀqÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî L.JA.Dgï gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶ׹ CzÀPÉÌ £ÀPÀ° ¹Ã¯ï ºÁQ vÀ£Àß ¸À» ªÀiÁr PÉÆÃPÀ ªÉÄÃljAiÀÄ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ M¼ÀUÉ vÀgÀzÉ PÉÆÃPÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀAvÉ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r.«. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ r.«. ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀågÀÄ G: ªÉAPÀl®Qëöäà DUÉÆæà KeɤìÃeï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, J.¦.JA.¹. JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-2980 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ¹ì £ÀA§gï: MBLHA10EE89H48276 EAf£ï £ÀA§gï: HA10EA89G44058 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¦. µÀtÄäRUËqÀ vÀAzÉ ¦. °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï NtÂ, UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ CAUÀrAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV wgÀÄUÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¦. µÀtÄäRUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÉÃUÀÄA¢AiÀÄ zÀÄUÁð ¨ÉlÖzÀ°ègÀĪÀ ²æà zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ µÀtÄäRUËqÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, ºÁUÀÆ µÀtÄäRUËqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw, PÀA¦è, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÉ ªÀiÁPÉðÃmïUÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï J°èAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀ°¯Áè. PÁgÀt F ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/12 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.- 26/JA-4623 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ PÁgï £ÀA.PÉ.J.-23/JA.-9576 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁqÀðgï EZÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JqÀ ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï WÀl£É £ÉÆÃrzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ©zÀÝ PÁj£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁj£À M¼ÀUÉ ¹QÌPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥À£ÁAiÀÄÄØ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄÈvÀ vÉÆÃlzÀ ¸Á: UÀzÀUÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ G¥ÀZÀj¹zɪÀÅ. CªÀÄÈvÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥À¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹ aQvÉìUÁV UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥ï £ÁAiÀÄÄØ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r.«. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ r.«. ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀågÀÄ G: ªÉAPÀl®Qëöäà DUÉÆæà KeɤìÃeï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, J.¦.JA.¹. JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 jAzÀ 2:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D£ÉUÀÄA¢AiÀÄ zÀÄUÁð ¨ÉlÖzÀ°è zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï+ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-2980 ZÁ¹ì £ÀA. MBLHA10EE89H48276 EAf£ï £ÀA§gï: HA10EA89G44058 CA.Q.
gÀÆ.20,000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw.
" CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2012 PÀ®A 323,342,417,496,506(2),498(J) gÉ/« 34 L¦¹.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ºÀ¼É ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 2010 £Éà ¸Á°£À°è J.J£ï.JA. PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÀ¼É ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ JA. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀzÁgÀ¼À£ÀÄß EvÀgÉ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉA§®¢AzÀ §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ 2011 £Éà ¸Á°£À°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄjUÉ ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆÃV vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀðzÀ°è SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 ¥ÀægÀPÀt zÁR¯ÁV ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008