Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 8, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2012 PÀ®A: 465,407,408, 420 &120 (B) IPC

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁt ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ UÉÆëAzÀPÀĪÀiÁgÀ wæÃ¥Áp EªÀgÀÄ 2009 £Éà ¸Á°Ã¤AzÀ E£ï¸ÉàÃPÉÆÖgÉÃmï UÁæ¦ümï PÀA¥À¤ ªÀw¬ÄAzÀ E£ï¸ÀÖçPÀÖgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀðªÀ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd¸Á§£À ¸ÀAUÀqÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî L.JA.Dgï gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶ׹ CzÀPÉÌ £ÀPÀ° ¹Ã¯ï ºÁQ vÀ£Àß ¸À» ªÀiÁr PÉÆÃPÀ ªÉÄÃljAiÀÄ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ M¼ÀUÉ vÀgÀzÉ PÉÆÃPÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀAvÉ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r.«. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ r.«. ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀågÀÄ G: ªÉAPÀl®Qëöäà DUÉÆæà KeɤìÃeï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, J.¦.JA.¹. JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-2980 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ¹ì £ÀA§gï: MBLHA10EE89H48276 EAf£ï £ÀA§gï: HA10EA89G44058 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¦. µÀtÄäRUËqÀ vÀAzÉ ¦. °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï NtÂ, UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ CAUÀrAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV wgÀÄUÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¦. µÀtÄäRUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÉÃUÀÄA¢AiÀÄ zÀÄUÁð ¨ÉlÖzÀ°ègÀĪÀ ²æà zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ µÀtÄäRUËqÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, ºÁUÀÆ µÀtÄäRUËqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw, PÀA¦è, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÉ ªÀiÁPÉðÃmïUÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï J°èAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀ°¯Áè. PÁgÀt F ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/12 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.- 26/JA-4623 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ PÁgï £ÀA.PÉ.J.-23/JA.-9576 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁqÀðgï EZÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JqÀ ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï WÀl£É £ÉÆÃrzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ©zÀÝ PÁj£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁj£À M¼ÀUÉ ¹QÌPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥À£ÁAiÀÄÄØ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄÈvÀ vÉÆÃlzÀ ¸Á: UÀzÀUÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ G¥ÀZÀj¹zɪÀÅ. CªÀÄÈvÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥À¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹ aQvÉìUÁV UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¥Àæ¢üÃ¥ï £ÁAiÀÄÄØ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r.«. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ r.«. ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀågÀÄ G: ªÉAPÀl®Qëöäà DUÉÆæà KeɤìÃeï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, J.¦.JA.¹. JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 jAzÀ 2:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D£ÉUÀÄA¢AiÀÄ zÀÄUÁð ¨ÉlÖzÀ°è zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï+ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-2980 ZÁ¹ì £ÀA. MBLHA10EE89H48276 EAf£ï £ÀA§gï: HA10EA89G44058 CA.Q.
gÀÆ.20,000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw.
" CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2012 PÀ®A 323,342,417,496,506(2),498(J) gÉ/« 34 L¦¹.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ºÀ¼É ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 2010 £Éà ¸Á°£À°è J.J£ï.JA. PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÀ¼É ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ JA. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀzÁgÀ¼À£ÀÄß EvÀgÉ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉA§®¢AzÀ §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ 2011 £Éà ¸Á°£À°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄjUÉ ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆÃV vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀðzÀ°è SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 ¥ÀægÀPÀt zÁR¯ÁV ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008