Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁæ¸À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä "EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä vÁ£ÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ, ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁV C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ." £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/J¥sï-971 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹ 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008