Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁæ¸À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä "EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä vÁ£ÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ, ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁV C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ." £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/J¥sï-971 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹ 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008