Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ZËqÀQ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°, ¸Á: a®ªÁqÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ : 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀjV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-26/Dgï-7545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥sÀæ¨sÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ §gÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÀåAiÀÄå£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄvÁÛ C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J-24/3190 £ÉÃzÀÝgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄuÉÚÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G.¸ÉãÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀ©âtzÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/PÀÆå-0403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ-E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï M¼ÀgÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ïzÀ°è §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/JJ-6767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯É ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ:zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦üÃmï zÀÆgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀÄ¢æPÉÆlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ lAlA £ÀA. PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀå ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-884 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-885 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀÄ¢æPÉÆÃlV PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀåqÀ PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀgÀ ¥ÉåQ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: zÀªÀÄÆägÀ EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁqÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀäzÀåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÀÆ«£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁ®UÁgÀ UÀAiÀÄå¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/Dgï-7790 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA: PÉ.J-37/7219 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 498(J), 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²Ã®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008