Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ZËqÀQ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°, ¸Á: a®ªÁqÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ : 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀjV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-26/Dgï-7545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥sÀæ¨sÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ §gÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÀåAiÀÄå£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄvÁÛ C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J-24/3190 £ÉÃzÀÝgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄuÉÚÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G.¸ÉãÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀ©âtzÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/PÀÆå-0403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ-E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï M¼ÀgÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ïzÀ°è §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/JJ-6767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯É ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ:zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦üÃmï zÀÆgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀÄ¢æPÉÆlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ lAlA £ÀA. PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀå ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-884 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-885 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀÄ¢æPÉÆÃlV PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀåqÀ PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀgÀ ¥ÉåQ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: zÀªÀÄÆägÀ EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁqÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀäzÀåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÀÆ«£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁ®UÁgÀ UÀAiÀÄå¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/Dgï-7790 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA: PÉ.J-37/7219 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 498(J), 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²Ã®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008