Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, September 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¬ÄgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀdgÀ¸Á§ dªÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 2-09-2012 gÀAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-36/JªÀiï-5738 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀ°¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¨É¼ÀUÉÎ ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ £Án ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï CzÉà fÃ¥ÀzÀ°è £ÀªÀ°UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÁgÀlV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Á : £ÀªÀ° EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/Dgï-7915 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ¸Á : PÁgÀlV EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀzÀgï £ÀªÀÄä fÃ¥ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÉÄÃgÁd¨ÉÃUÀA EPÉUÉ lZï DVzÀÝjAzÀ DPÉUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ fÃ¥ï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄqÀZÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 75 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À Nt¬ÄAzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä £ÀªÀ° ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36, n©-8477, mÁæ° £ÀA.PÉJ-36/n©-8561 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀZÀ¥Àà¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®¥ÀPÀÌr ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà, ¨É®èzÀ, ºÉZï¹-49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ d§j¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 366, 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ ºÁ.ªÀ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ vÁ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä £ÀUÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ HgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄqÀØzÀ°è DPÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DPÉUÉ ºÀoÀ ¸ÀAA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ½zÀÄÝ DPÉUÉ ¦æÃw¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008