Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, September 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¬ÄgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀdgÀ¸Á§ dªÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 2-09-2012 gÀAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-36/JªÀiï-5738 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀ°¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¨É¼ÀUÉÎ ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ £Án ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï CzÉà fÃ¥ÀzÀ°è £ÀªÀ°UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÁgÀlV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Á : £ÀªÀ° EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/Dgï-7915 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ¸Á : PÁgÀlV EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀzÀgï £ÀªÀÄä fÃ¥ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÉÄÃgÁd¨ÉÃUÀA EPÉUÉ lZï DVzÀÝjAzÀ DPÉUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ fÃ¥ï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄqÀZÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 75 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À Nt¬ÄAzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä £ÀªÀ° ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36, n©-8477, mÁæ° £ÀA.PÉJ-36/n©-8561 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀZÀ¥Àà¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®¥ÀPÀÌr ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà, ¨É®èzÀ, ºÉZï¹-49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ d§j¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 366, 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ ºÁ.ªÀ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ vÁ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä £ÀUÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ HgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄqÀØzÀ°è DPÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DPÉUÉ ºÀoÀ ¸ÀAA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ½zÀÄÝ DPÉUÉ ¦æÃw¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008