Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 6, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/12. PÀ®A: 295, 295(J), 298, 109 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ÀÀà vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀàÀà GdÓªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: gÁdÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ F±ÀAiÀÄå vÀA: azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ²gÀÆgÀĪÀÄoÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdÆgÀÄ ¸Á: zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°àUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß QwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀPÉÌ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ°£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ©¸Ár ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, ªÀiÁ¢UÀgÉ JµÀÄÖ d£À J°è¢Ýj §gÉæ¯É CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ F±ÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2012, PÀ®A: 295, 295(J) 298, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ «.n. UÀ¢ÝPÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÄfà D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÉÃrØUÉ ºÉÆA¢¹zÀ vÁqÀ¥À®èUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ, ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ, PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï, ¸ÁÖlðgïUÀ¼ÀÄ, ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 20,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA- 80/12 PÀ®A- 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ @ PÀȵÀÚ ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ; PàëwæÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aPÀ̪À½zÁÝV¤AzÀ®Æ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀälÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §°èùUÉ PÀnÖ CzÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008