Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, September 6, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/12. PÀ®A: 295, 295(J), 298, 109 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ÀÀà vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀàÀà GdÓªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: gÁdÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ F±ÀAiÀÄå vÀA: azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ²gÀÆgÀĪÀÄoÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdÆgÀÄ ¸Á: zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°àUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß QwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀPÉÌ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ°£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ©¸Ár ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, ªÀiÁ¢UÀgÉ JµÀÄÖ d£À J°è¢Ýj §gÉæ¯É CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ F±ÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2012, PÀ®A: 295, 295(J) 298, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ «.n. UÀ¢ÝPÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÄfà D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÉÃrØUÉ ºÉÆA¢¹zÀ vÁqÀ¥À®èUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ, ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ, PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï, ¸ÁÖlðgïUÀ¼ÀÄ, ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 20,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA- 80/12 PÀ®A- 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ @ PÀȵÀÚ ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ; PàëwæÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aPÀ̪À½zÁÝV¤AzÀ®Æ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀälÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §°èùUÉ PÀnÖ CzÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008