Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 4, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 144 / 2012 PÀ®A 41 (r) 102, ¹.Dgï.¦.¹. ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 03-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà GªÀÄlV ªÀAiÀiÁ : 28 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CqÀ«¨Á« vÁ : PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ PÉ. ºÉƸÀºÀ½î vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¦ÃAiÀiÁðzÀAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 3-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ DgÉÆæ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ J.¦.JªÀiï. ¹. ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ : PÉ.J-36/AiÀÄÄ-8124 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÁV ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »¹rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ EzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ F ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è PÀ¼À«£ÀzÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2012 PÀ®A 279,427 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.UÉÆîègÀ G.PÀÄj PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á.aPÀ̪ÀAPÀ®PÀÄAmÁ vÁ.AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÀdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ MlÄÖ 200 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 DqÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀ®UÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£À ¥ÀæwAiÀÄAvÉ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀ®UÀnÖ ºÀwÛgÀ PÀÄj-DqÀÄUÀ¼À »AqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ gɺÀªÀÄvï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁvÀj £ÀA PÉJ-32/J-0351 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ DqÀÄUÀ½UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DqÀÄUÀ¼À°è 8 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ MAzÀÄ DqÀÄ (ºÉÆvÀ) ©PÀ̺ÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DqÀÄUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 54000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008