Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 5, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzsÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ¹¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹¢ÝPÉÃjvÁAqÁ vÁ: UÀAUÁªÀw.. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á : ¸ÀÆgÀå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J 37/PÀÆå- 6772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ JPÀì¸ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯ÉAzÀÄ ºÉÆV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀÄ.zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ CªÀÄgÁ£ÁxÀ ¥Ánïï, 28 ªÀµÀð eÁw: ¢UÀA§gï eÉÊ£ï G: mÁmÁ J¸ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀħâ½î ºÁ: ªÀ: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï. UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÀJ.J-37/7243 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ «.Dgï.J¯ï. D¦Ã¸À¢AzÀ ©¸ÉèÃj PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸À¥ÁèAiÀÄ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÉUÀÄA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-34/n-0043 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gï PÉ.J-34/J-5412 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr mÁæPÀÖgï ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ.ªÀ. ªÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À.
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä CPÀÌ C£ÀߥÀÆtð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ºÉZï.vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå FvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¥Àwß ¸Á«vÀæªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À GAmÁV ¸Á«vÀæªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉ GAmÁV HgÀÆgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæ,ªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ UÀÄAV£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉƯÉUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008