Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 5, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzsÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ¹¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹¢ÝPÉÃjvÁAqÁ vÁ: UÀAUÁªÀw.. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-09-2012 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á : ¸ÀÆgÀå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J 37/PÀÆå- 6772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ JPÀì¸ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯ÉAzÀÄ ºÉÆV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀÄ.zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ CªÀÄgÁ£ÁxÀ ¥Ánïï, 28 ªÀµÀð eÁw: ¢UÀA§gï eÉÊ£ï G: mÁmÁ J¸ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀħâ½î ºÁ: ªÀ: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï. UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÀJ.J-37/7243 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ «.Dgï.J¯ï. D¦Ã¸À¢AzÀ ©¸ÉèÃj PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸À¥ÁèAiÀÄ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÉUÀÄA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-34/n-0043 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gï PÉ.J-34/J-5412 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr mÁæPÀÖgï ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ.ªÀ. ªÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À.
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä CPÀÌ C£ÀߥÀÆtð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ºÉZï.vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå FvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¥Àwß ¸Á«vÀæªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À GAmÁV ¸Á«vÀæªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉ GAmÁV HgÀÆgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæ,ªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ UÀÄAV£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉƯÉUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008