Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 8, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ:45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À 2]±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ªÀ:42 eÁ:»AzÀÆ ºÀjd£À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3]§¸ÀªÀgÁd vÀA:±ÀgÀt§¸À¥Àà £À¸À© ªÀ:40 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-¸ÉÖõÀ£Àj ªÁå¥ÀgÀ 4]²ªÀªÀÄÆwð vÀA:¥sÀQÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G-MPÀÌ®vÀ£À 5]±ÀAPÀgÀ vÀA:ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà PÀnÖ ªÀ:37 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:MPÀÌvÀ®£À 6]¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:CAzÁ£À¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀ:50 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 7]UÀÄgÀÄgÁd vÀA:±ÀgÀt¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀ:32eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 8]ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA:²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-36 eÁ:dAUÀªÀÄ G-MPÀÌvÀ®£À 9]PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA:UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G- vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ.10] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA:ªÉÄîVj zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð eÁ:zÁ¸ÀgÀ G-MPÀÌ®vÀ£À 11] PÉÆÃlæ¥Àà vÀA:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ZÀªÀr ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀG-ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 25,950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 07-10-12 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀ®ÄÎr mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| gÁdÆgÀ, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÁ ¥ÉÊQ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É -ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀgï£ÁAiÀÄPï J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008