Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, October 8, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ:45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À 2]±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ªÀ:42 eÁ:»AzÀÆ ºÀjd£À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3]§¸ÀªÀgÁd vÀA:±ÀgÀt§¸À¥Àà £À¸À© ªÀ:40 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-¸ÉÖõÀ£Àj ªÁå¥ÀgÀ 4]²ªÀªÀÄÆwð vÀA:¥sÀQÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G-MPÀÌ®vÀ£À 5]±ÀAPÀgÀ vÀA:ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà PÀnÖ ªÀ:37 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:MPÀÌvÀ®£À 6]¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:CAzÁ£À¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀ:50 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 7]UÀÄgÀÄgÁd vÀA:±ÀgÀt¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀ:32eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 8]ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA:²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-36 eÁ:dAUÀªÀÄ G-MPÀÌvÀ®£À 9]PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA:UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G- vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ.10] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA:ªÉÄîVj zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð eÁ:zÁ¸ÀgÀ G-MPÀÌ®vÀ£À 11] PÉÆÃlæ¥Àà vÀA:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ZÀªÀr ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀG-ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 25,950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 07-10-12 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀ®ÄÎr mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| gÁdÆgÀ, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÁ ¥ÉÊQ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É -ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀgï£ÁAiÀÄPï J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008