Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, October 7, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.292, 275, 332, 400, 413 J.¦.¹.38 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/f-292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß E£ÀÆß PÁå¢UÀÄ¥Àà 1 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀÄ M¼ÀUÉ 200=00 gÀÆ. £ÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ 300=00 gÀÆ. CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÀÆr MªÀÄä¯Éà ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1) C£Àégï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¥Á£ïªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900=00 gÀÆ. 3) zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2500=00 gÀÆ. 4) gÀ«ÃzÀæ vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. 5) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. 6) ºÉZï. ¨sÁ¸ÀÌgï ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀtzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß 4-30 ¦.JA. ¢AzÀ 6-00 ¦.JA. ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀmÉÃUÁgÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï, CAiÀÄƧ SÁ£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è RjâUÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ £Á£ÀÄ ¥Áèmï £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/ J¯ï-9705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012 PÀ®A. 323, 354, 355, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 02] zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 03] «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 04] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw. Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr zÁ¸ÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß E°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zËdð£Àå ªÉ¸ÀV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008