Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, October 7, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.292, 275, 332, 400, 413 J.¦.¹.38 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/f-292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß E£ÀÆß PÁå¢UÀÄ¥Àà 1 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀÄ M¼ÀUÉ 200=00 gÀÆ. £ÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ 300=00 gÀÆ. CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÀÆr MªÀÄä¯Éà ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1) C£Àégï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¥Á£ïªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900=00 gÀÆ. 3) zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2500=00 gÀÆ. 4) gÀ«ÃzÀæ vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. 5) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. 6) ºÉZï. ¨sÁ¸ÀÌgï ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀtzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß 4-30 ¦.JA. ¢AzÀ 6-00 ¦.JA. ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀmÉÃUÁgÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï, CAiÀÄƧ SÁ£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è RjâUÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ £Á£ÀÄ ¥Áèmï £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/ J¯ï-9705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012 PÀ®A. 323, 354, 355, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 02] zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 03] «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 04] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw. Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr zÁ¸ÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß E°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zËdð£Àå ªÉ¸ÀV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008