Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 5 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß EµÁðzï vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-36/PÉ-7050 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÉë£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ J®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÉêÀªÀÄä¼À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄqïUÁ¯ïØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄjzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/JA-4979 CAvÁ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35/JA-4979 ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008