Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 5 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß EµÁðzï vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-36/PÉ-7050 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÉë£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ J®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÉêÀªÀÄä¼À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄqïUÁ¯ïØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄjzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/JA-4979 CAvÁ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35/JA-4979 ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008