Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 02-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/©-0645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 02.10.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ
²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¦.¹ 353 ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ zÁ½ §UÉÎ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ 142 ¦.¹ 353, 405 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀÄ 34 eÁ. ªÀqÀØgÀ G. D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál° MlÄÖ 30 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 1500=00 gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉʪÀqÀð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 1200=00 gÀÆUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨Ágï ±Á¥sÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹ 55 J¸ï.ºÉZï.N.PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2012 PÀ®A. 324, 307 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:

¢£ÁAPÀ: 02/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UËArPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV F »AzÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ UËArPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "¯Éà ¤ªÀiËä£À £À£Àß CtÚ£À ¸ÀªÀiÁ£À w¼ÉÆÌÃArzÀß®è¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£Àß ºÉArÛ eÉÆvÉUÉ C¢AiÉÄãÀ¯ÉÃ" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ £À£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrèAiÀÄ KlÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀĪÀ zsÀé¤ PÉý C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀÄä E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ:PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV
gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀƪÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà eÉÆÃV 3] ²ªÀ£ÀªÀé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 5] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃV J®ègÀÆ ¸Á: UÀÆqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄjªÀiÁj ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛà ²ªÀ£ÀªÀé ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £ÉÃVtÂÚ AiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ K£ÀÆ PÀ°¹¯Áè ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É FPÉUÉ FUÀÛ G½¸À¨ÉÃqÀj EPÉUÉ ºÉÆrj CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ªÉÄÊUÉ CwÛvÀÛ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà ªÀtUÉÃj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj £ÉqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ»jAiÀÄgÀ°è ZÉað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ CzÉ. ²æà D£ÀAzÀ ¹ºÉZï.¹-131 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008