Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 02-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/©-0645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 02.10.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ
²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¦.¹ 353 ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ zÁ½ §UÉÎ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ 142 ¦.¹ 353, 405 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀÄ 34 eÁ. ªÀqÀØgÀ G. D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál° MlÄÖ 30 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 1500=00 gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉʪÀqÀð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 1200=00 gÀÆUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨Ágï ±Á¥sÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹ 55 J¸ï.ºÉZï.N.PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2012 PÀ®A. 324, 307 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:

¢£ÁAPÀ: 02/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UËArPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV F »AzÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ UËArPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "¯Éà ¤ªÀiËä£À £À£Àß CtÚ£À ¸ÀªÀiÁ£À w¼ÉÆÌÃArzÀß®è¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£Àß ºÉArÛ eÉÆvÉUÉ C¢AiÉÄãÀ¯ÉÃ" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ £À£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrèAiÀÄ KlÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀĪÀ zsÀé¤ PÉý C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀÄä E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ:PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV
gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀƪÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà eÉÆÃV 3] ²ªÀ£ÀªÀé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 5] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃV J®ègÀÆ ¸Á: UÀÆqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄjªÀiÁj ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛà ²ªÀ£ÀªÀé ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £ÉÃVtÂÚ AiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ K£ÀÆ PÀ°¹¯Áè ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É FPÉUÉ FUÀÛ G½¸À¨ÉÃqÀj EPÉUÉ ºÉÆrj CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ªÉÄÊUÉ CwÛvÀÛ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà ªÀtUÉÃj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj £ÉqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ»jAiÀÄgÀ°è ZÉað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ CzÉ. ²æà D£ÀAzÀ ¹ºÉZï.¹-131 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008