Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, October 14, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ @ zÀjAiÀiÁ @ PÀjªÀiï¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1,900=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2012 PÀ®A. 279, 283, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 13-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¥Áàf vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀļÉÃzÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥Áàf CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ§Äâ EgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ §ÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§ânÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÀuÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-30/6868 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀħæªÀÄtå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ºÀgÀn ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§ ¸Á..»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¸ÉßûvÀ °AUÀgÁd £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd£À C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-30/8887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ D¬Ä¯ï ZÉAeï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÁÌV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸Àé®Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÀÄArUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ »gÉç¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á J£ÀÄߪÀªÀjUÉ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀZÉ¥ÀàUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¼ÀPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ®UÉ ¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄn DVzÀÄÝ C®èzÉ C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ °AUÀgÁd¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C° ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EzÁÎ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-36/J-2976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á : °AUÀ¸ÀÆÎgÀ, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ C«ÄãÀĢݣï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»§Æ§£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉãï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. JA. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:13-10-2012 gÀAzÀÄ 7-45,¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀnÖªÀĤ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: UÀ«Nt PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ mÁæöåPïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7-00¦.JªÀiïPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀ°®è DUÀ vÁ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C®è°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ vÀÄA¨Á wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀÄ ¢£À¢AzÀ EªÀwÛ£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À, UÀzÀUÀ, ºÉƸÀ¥ÉÃl, AiÀÄ®§ÄUÁð, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ E®PÀ¯ï PÀĵÀÖVUÀ½UÉ wgÀÄUÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 7-00, UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß
¨ÉÊQ£À PÀ®gï ¨ÁèöåPï «vï ¥sÀgÀ¥À¯ï PÀ®gï EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.

MBLHA10AMCHF28378,
EAf£ï £ÀA. HA10EJCHF18958
£ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008