Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/«.4840 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.16/J.9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¤AvÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄSÉñÀ vÀA¢ gÀAUÀ¸ÀħâtÚ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ C¤Ã¯ï SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J- 37 / J¸ï- 3177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà .r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008