Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, October 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/«.4840 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.16/J.9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¤AvÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄSÉñÀ vÀA¢ gÀAUÀ¸ÀħâtÚ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ C¤Ã¯ï SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J- 37 / J¸ï- 3177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà .r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008