Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 16, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÉøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ ºÁUÀÆ
ºÉZï.¹-04 ºÉZï.¹-111 EªÀgÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290=00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä E°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £Àqɹ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008