Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 16, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÉøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ ºÁUÀÆ
ºÉZï.¹-04 ºÉZï.¹-111 EªÀgÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290=00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä E°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £Àqɹ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008