Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 17, 2012

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2012 PÀ®A 323,324,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ G.PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÉÆë ¸ÀªÀiÁdzÀ «ÄÃnAUï dgÀÄVzÀÄÝ, «ÄÃnAUï£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, «ÄÃnAUï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, ªÀÄAd¥Àà£ÀÄ J£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß §UÉÎ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁr ºÉýÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÁUÀgÁd£À ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀd£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è, ¤ªÀÄä£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ, F §UÉÎ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ FUÀ 03 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VÃvÁ FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV vÀÄA¨Á vÁæ¸ï DVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008