Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 17, 2012

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2012 PÀ®A 323,324,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ G.PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÉÆë ¸ÀªÀiÁdzÀ «ÄÃnAUï dgÀÄVzÀÄÝ, «ÄÃnAUï£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, «ÄÃnAUï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, ªÀÄAd¥Àà£ÀÄ J£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß §UÉÎ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁr ºÉýÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÁUÀgÁd£À ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀd£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è, ¤ªÀÄä£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ, F §UÉÎ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ FUÀ 03 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VÃvÁ FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV vÀÄA¨Á vÁæ¸ï DVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008