Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, October 6, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvɧAiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 375, 426, 25 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 5-45 ¦JAPÉÌ oÁuɬÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ;37 f-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹, J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ " £À¹Ã§zÁl £ÀA§gï ©zÀÝgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, ªÀ:27ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: M.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 01] MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ºÁ¼É CA.Q. E¯Áè. 02] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß CA.Q. E¯Áè 03] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500-00 gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¢ªÁå ¥ÁågÀqÉʸï gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÁÝUÀ ²æÃ. ¸Àwñï JZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°èAiÀÄ gÀÆA£À°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀÆA£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV mÉç¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁè¹£À°è PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀð ¨Ál°AiÀĵÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj gÉøÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï mÉç¯ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 02 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 236/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ zÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAxÉÆägÁeï vÀAzÉ E£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁ.Qæ²ÑAiÀÄ£ï G.ZÀZÀð ©µÀ¥ï ¸Á.PÀAmÉÆãïªÉÄAmï KjAiÀiÁ P˯ï§eÁgï §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà, C¯É²µï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.34/JA.-8581 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁdð vÀAzÉ ¯ÁgÀ£ïì FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/JA-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀzÉà fÃ¥ï£ÀÄß CdAiÀÄ qÁ¨Á PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAxÉÆägÁeï gÀªÀjUÉ §®Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ gÀªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¯É²µï gÀªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà fÃ¥ï ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/JA.-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.34/JA-8581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ f. ¸ÁA¨sÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4941 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008