Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 6, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvɧAiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 375, 426, 25 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 5-45 ¦JAPÉÌ oÁuɬÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ;37 f-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹, J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ " £À¹Ã§zÁl £ÀA§gï ©zÀÝgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, ªÀ:27ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: M.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 01] MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ºÁ¼É CA.Q. E¯Áè. 02] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß CA.Q. E¯Áè 03] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500-00 gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¢ªÁå ¥ÁågÀqÉʸï gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÁÝUÀ ²æÃ. ¸Àwñï JZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°èAiÀÄ gÀÆA£À°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀÆA£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV mÉç¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁè¹£À°è PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀð ¨Ál°AiÀĵÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj gÉøÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï mÉç¯ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 02 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 236/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ zÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAxÉÆägÁeï vÀAzÉ E£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁ.Qæ²ÑAiÀÄ£ï G.ZÀZÀð ©µÀ¥ï ¸Á.PÀAmÉÆãïªÉÄAmï KjAiÀiÁ P˯ï§eÁgï §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà, C¯É²µï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.34/JA.-8581 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁdð vÀAzÉ ¯ÁgÀ£ïì FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/JA-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀzÉà fÃ¥ï£ÀÄß CdAiÀÄ qÁ¨Á PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAxÉÆägÁeï gÀªÀjUÉ §®Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ gÀªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¯É²µï gÀªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà fÃ¥ï ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/JA.-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.34/JA-8581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ f. ¸ÁA¨sÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4941 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008