Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvï, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á|| G¥À஢¤ß, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-549 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ PÀ«Ä±À£ï KeÉAmï CAUÀr¬ÄAzÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj PÀªÀIJÃðAiÀįï KeÉAmï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. ¹nqÀ§Æèöå-5895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÆÃzÁªÀiï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÉvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 25-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAeÉ 06-30 eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1995=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À vÁªÀÅ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-11, 08, ¦.¹-332, 292, 400, 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà zÀÄUÀÄ®zÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ GWÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ 2. ²æà ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CAUÀr ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÉÊQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ M.¹. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1995=00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GzÁݼÀ UÁææªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : G¢ÝºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw.
ªÉƨÉʯïUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 4] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 5] AiÀÄAPÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 7] ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 8] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 9] PÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁvÀgÀQ 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 12] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 13] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 14] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 15] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À J®ègÀÆ eÁw gÀrØ °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á : GzÁݼÀ  UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 341, 354, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÁð UÀÄrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G : CZÀðPÀgÀÄ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¤«ÄvÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ UÀÄ£ÀßnÖ 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀÄ£ÀßnÖ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 6] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 7] F±À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 8] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¢£Á¼À¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï 9] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 10] F±À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà f£ÁߥÀÆgÀÄ 11] gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 12] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢PÁ¸À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÁ«PÀnÖ 13] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ J®ègÀÆ eÁw ªÁ®äQ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CZÀðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ, & CZÀðPÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ & ªÀÄAd¥Àà£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉà CªÀjUÀÆ K ¨ÉÆøÀÄrÃ, ªÀiÁ¢UÁ £À£Àß ¸Àƽ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ, ¹ÃgÉ, §¼É MqÀªÉ QvÀÄÛ ªÀÄÄgÁ§mÉÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj¤AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ©â ºÁUÀÆ PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ ¨ÁV®Ä dfÓ dPÀªÀiï UÉƽ¹zÁÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008