Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvï, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á|| G¥À஢¤ß, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-549 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ PÀ«Ä±À£ï KeÉAmï CAUÀr¬ÄAzÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj PÀªÀIJÃðAiÀįï KeÉAmï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. ¹nqÀ§Æèöå-5895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÆÃzÁªÀiï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÉvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 25-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAeÉ 06-30 eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1995=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À vÁªÀÅ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-11, 08, ¦.¹-332, 292, 400, 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà zÀÄUÀÄ®zÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ GWÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ 2. ²æà ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CAUÀr ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÉÊQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ M.¹. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1995=00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GzÁݼÀ UÁææªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : G¢ÝºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw.
ªÉƨÉʯïUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 4] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 5] AiÀÄAPÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 7] ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 8] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 9] PÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁvÀgÀQ 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 12] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 13] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 14] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 15] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À J®ègÀÆ eÁw gÀrØ °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á : GzÁݼÀ  UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 341, 354, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÁð UÀÄrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G : CZÀðPÀgÀÄ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¤«ÄvÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ UÀÄ£ÀßnÖ 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀÄ£ÀßnÖ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 6] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 7] F±À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 8] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¢£Á¼À¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï 9] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 10] F±À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà f£ÁߥÀÆgÀÄ 11] gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 12] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢PÁ¸À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÁ«PÀnÖ 13] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ J®ègÀÆ eÁw ªÁ®äQ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CZÀðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ, & CZÀðPÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ & ªÀÄAd¥Àà£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉà CªÀjUÀÆ K ¨ÉÆøÀÄrÃ, ªÀiÁ¢UÁ £À£Àß ¸Àƽ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ, ¹ÃgÉ, §¼É MqÀªÉ QvÀÄÛ ªÀÄÄgÁ§mÉÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj¤AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ©â ºÁUÀÆ PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ ¨ÁV®Ä dfÓ dPÀªÀiï UÉƽ¹zÁÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008