Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, October 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 30 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀÄ UÀAqÀ gÀÄzÉæñÀ 28 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð, UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-28/JA-5102 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. PÁgï£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À §®UÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ PÁgï£À°èzÀÝ gÀvÀߪÀÄä, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, gÀÄzÉæñÀ, UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁåAPÀgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-28/ J-5189 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. vÀªÀÄä E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.03/JA.J¥sï.674 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ §zÁ«Ä. ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè, LºÉÆ¼É ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀÚ« ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà @ ¹zÀÄÝ ¸ÀdÓ£À ¸Á. CPÀëAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï.5700 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁj£À ¨Á£Émï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ eÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 02]    ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 03]«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ36 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 04]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 05]    JA.ZÀAzÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄ¢PÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 06] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 07]¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. 08]±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 09]ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ SÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 07 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 10]±À¦ü vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: gÁqÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 11] zÀÆzÀ£Á£Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:MAn§Ar PÉ®¸À ¸Á:07 £ÉêÁqÀð ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï,UÀAUÁªÀw. DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqïÓ »AzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.Dgï. ¤PÀÌA, ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 10,500-00 gÀÆ. 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁzÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A. 79-80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æà r.J¯ï. ºÀtV, ¥Éưøï G¥À«¨sÁUÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀȺÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àäß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 02] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: 19 £Éà ªÁqÀð eÉÆÃUÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 03] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀĸÁ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï, ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 04] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G:qÀæAiÀĪÀgï PÉ®¸À ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 05] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:¥ÀvÁÛgÀ, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UÁqÀð, ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 06] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð, eÁ; J¸ï.¹., G: ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 07] §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 08] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 09] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 10] n. £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 11] ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgÀ lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA£À gÀÆA £ÀA. 212 gÀ°è PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,57,670-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ¨Éqï²Ãmï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008