Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, October 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 30 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀÄ UÀAqÀ gÀÄzÉæñÀ 28 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð, UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-28/JA-5102 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. PÁgï£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À §®UÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ PÁgï£À°èzÀÝ gÀvÀߪÀÄä, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, gÀÄzÉæñÀ, UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁåAPÀgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-28/ J-5189 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. vÀªÀÄä E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.03/JA.J¥sï.674 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ §zÁ«Ä. ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè, LºÉÆ¼É ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀÚ« ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà @ ¹zÀÄÝ ¸ÀdÓ£À ¸Á. CPÀëAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï.5700 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁj£À ¨Á£Émï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ eÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 02]    ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 03]«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ36 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 04]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 05]    JA.ZÀAzÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄ¢PÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 06] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 07]¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. 08]±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 09]ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ SÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 07 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 10]±À¦ü vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: gÁqÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 11] zÀÆzÀ£Á£Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:MAn§Ar PÉ®¸À ¸Á:07 £ÉêÁqÀð ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï,UÀAUÁªÀw. DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqïÓ »AzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.Dgï. ¤PÀÌA, ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 10,500-00 gÀÆ. 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁzÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A. 79-80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æà r.J¯ï. ºÀtV, ¥Éưøï G¥À«¨sÁUÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀȺÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àäß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 02] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: 19 £Éà ªÁqÀð eÉÆÃUÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 03] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀĸÁ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï, ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 04] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G:qÀæAiÀĪÀgï PÉ®¸À ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 05] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:¥ÀvÁÛgÀ, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UÁqÀð, ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 06] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð, eÁ; J¸ï.¹., G: ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 07] §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 08] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 09] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 10] n. £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 11] ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgÀ lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA£À gÀÆA £ÀA. 212 gÀ°è PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,57,670-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ¨Éqï²Ãmï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008