Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 31/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄÄvÀÄðeÁ ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉʸï«Ä¯ï ¦ülÖgï ¸Á: CªÀÄgÀ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ, PÀA¦è gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 31-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ªÉAPÀlVj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-31/ J¯ï-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÆ£ÀƸï¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà ±À²zsÀgÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdtÚ vÀA/ D¼Àî¥Àà ²½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ 23, eÁ. ²½îPÁåvÀgÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. £ÁUÉñÀºÀ£ÀºÀ½î mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/8959 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀºÀ£À½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃmÉñÀégÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° §¸ÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÁºÀzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà zÉÆqÀØ §¸À¥Àà ºÉZï.¹ 20 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008