Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 31/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄÄvÀÄðeÁ ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉʸï«Ä¯ï ¦ülÖgï ¸Á: CªÀÄgÀ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ, PÀA¦è gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 31-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ªÉAPÀlVj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-31/ J¯ï-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÆ£ÀƸï¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà ±À²zsÀgÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdtÚ vÀA/ D¼Àî¥Àà ²½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ 23, eÁ. ²½îPÁåvÀgÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. £ÁUÉñÀºÀ£ÀºÀ½î mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/8959 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀºÀ£À½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃmÉñÀégÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° §¸ÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÁºÀzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà zÉÆqÀØ §¸À¥Àà ºÉZï.¹ 20 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008