Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, November 26, 2012

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rPɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥Àà ºÀ½î EvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-99/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVz

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé¼ÀÄ E°è CAUÀ£ÀªÁr ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ £Á£ÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®Æè PÉÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-100/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 ¢:25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÁUÀ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CAf£À¥Àà JA§ÄªÀgÀÄ §AzÀÄ " ¤ªÀÄä C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ, ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÉAV£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÝ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, UÀzÉÝPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà C°èAzÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è D£ÉUÀÄA¢ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV F £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/«-3745 n.«.J¸ï. «PÀÖgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ J¥sï.L.Dgï. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 498(J) 323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀÀ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà §®PÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà §®PÀÄA¢À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀvÀÄÛªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà£ÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÄ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀÀ£ÀUÉ vÀÀ£Àß UÀAqÀ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ,vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ ZÀ¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ®PÀät eÁ° ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ü ®PÀëöät eÁ° PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÛçvÉæUÉ vÀAzÀÆ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008