Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 26, 2012

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rPɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥Àà ºÀ½î EvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-99/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVz

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé¼ÀÄ E°è CAUÀ£ÀªÁr ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ £Á£ÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®Æè PÉÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-100/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 ¢:25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÁUÀ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CAf£À¥Àà JA§ÄªÀgÀÄ §AzÀÄ " ¤ªÀÄä C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ, ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÉAV£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÝ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, UÀzÉÝPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà C°èAzÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è D£ÉUÀÄA¢ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV F £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/«-3745 n.«.J¸ï. «PÀÖgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ J¥sï.L.Dgï. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 498(J) 323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀÀ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà §®PÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà §®PÀÄA¢À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀvÀÄÛªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà£ÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÄ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀÀ£ÀUÉ vÀÀ£Àß UÀAqÀ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ,vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ ZÀ¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ®PÀät eÁ° ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ü ®PÀëöät eÁ° PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÛçvÉæUÉ vÀAzÀÆ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008