Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 25, 2012

¥ÉưøïgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 341, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-330 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ C¯Á¬ÄzÉêÀgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀ ªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAiÉÄà ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâãï¸Á§ »ÃgÉCgÀ¼À½î EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ, ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ ¨ÁæAr PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉà UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÉưøïgÀzÀÄ eÁ¹Û DVzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, CAvÁ CAzÀªÀ£É ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ £À£Àß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï zÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ¦.¹-228, J.¦.¹-106, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§ »gÉÃCgÀ½î, ¨ÁµÁ E®PÀ¯ï, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ QgÀl, EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉà ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÉøÀÄ ºÁQzÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÁîPÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀ PÁgÀlV gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆÃlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ¤Ã®¥Àà ¹ºÉZï¹-91 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ CAdªÀÄä UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ. eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á:C¼ÀªÀAr EªÀ¼À£ÀÄß PÀÄgÀĪÀwÛ eÉÆÃV£ï ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ £ÁlPÀ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉr¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt EªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ : 41 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á : eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÁgÀlVAiÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ dªÀ½ EªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀgÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð, ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt¥Àà dªÀ½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-19/J-2679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ªÀiÁA¸ÀPÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ, JqÀºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt wªÀÄätÚ¤UÉ wêÀæ ¸ÀàgÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008