Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 25, 2012

¥ÉưøïgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 341, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-330 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ C¯Á¬ÄzÉêÀgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀ ªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAiÉÄà ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâãï¸Á§ »ÃgÉCgÀ¼À½î EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ, ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ ¨ÁæAr PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉà UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÉưøïgÀzÀÄ eÁ¹Û DVzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, CAvÁ CAzÀªÀ£É ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ £À£Àß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï zÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ¦.¹-228, J.¦.¹-106, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§ »gÉÃCgÀ½î, ¨ÁµÁ E®PÀ¯ï, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ QgÀl, EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉà ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÉøÀÄ ºÁQzÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÁîPÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀ PÁgÀlV gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆÃlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ¤Ã®¥Àà ¹ºÉZï¹-91 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ CAdªÀÄä UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ. eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á:C¼ÀªÀAr EªÀ¼À£ÀÄß PÀÄgÀĪÀwÛ eÉÆÃV£ï ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ £ÁlPÀ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉr¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt EªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ : 41 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á : eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÁgÀlVAiÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ dªÀ½ EªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀgÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð, ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt¥Àà dªÀ½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-19/J-2679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ªÀiÁA¸ÀPÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ, JqÀºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt wªÀÄätÚ¤UÉ wêÀæ ¸ÀàgÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008