Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 27, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁqÀð£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,050-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ E¹àÃl, dÆeÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹.- 142, ¦.¹.- 343, 404, 353 EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀrAiÀiÁUÀ®Ä ºÉý ¦.¹ 353 EªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ zÁåA¥ÀÆgÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà ZÀ¼ÀîªÀÄgÀzÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ zÁ½AiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.-142, ¦.¹.- 353, 343, 404 gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 6-00 ¦.JA. PÉÌ ºÉÆgÀlÄ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6-30 ¦.JA.PÉÌ vÀ®Ä¦ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV HgÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2370=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¼É aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ. 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA/ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð, eÁ. F½UÉÃgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. EAzÀgÀV vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ0305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ EAzÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄr ¥ÀQÃgÀªÀÄä£À §AqÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/J.290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄrPÉÃj ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/PÉ-8519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀj§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄrPÉÃj F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§gÀ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¯ï-4551 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdÆgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À ªÀAiÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqsÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw ªÀÈvÀÛ¢AzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¥ÀªÀ£ï J¯ÉQæöÖPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁAmÁA C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ J¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð J£ÀzÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀ E§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁ C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008