Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 05-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ ºÀÄZÀÑ CxÀªÁ ©PÀëÄPÀ£ÀAwgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÀZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉèöÊNªÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉèÉƪÀÄ£Á¼À - UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-24/4358 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÁlæ½î ¸Á: UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj ¬ÄAzÀ UÀÄ£Áß½UÉ §gÀĪÁUÀ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀAPÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÉÄ»§Æ§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 143, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ / J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢: 05-11-2012 gÀAzÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÁåªÀĪÀé vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä ¸Á: ºÀ°UÉÃj vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 4-11-2012 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ »ÃUÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zsÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÁ¸ÉÖîzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ zÀÄAqÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ. 3] ¥sÀQÃgÉñÀ ¥ÀÆeÁgÀ. 4] ±ÀjÃ¥sÀ ¸ÀzÁðgÀ, 5] UÀ«PÀĪÀiÁgÀ, 6] §¸ÀªÀgÁd PÀnÖUɺÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀ®èzÉà F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉÃAiÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ CAzÀÄzÀ®èzÉà £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À »Ã£ÁAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀÝjAzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä, ¨Á¼À¥Àà ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ºÁ¸ÉÖïïUÉ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà J¯Áè «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA© £ÀªÀÄäUÀ¼À «gÀÄzÀÝ CºÉÆÃgÁwæ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß ªÉÄÃ¯É F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ E®è ¸À®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀߣÀÄß E°èAzÀ Nr¹©qÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ 3 d£À ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £À£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä, gÉÃtÄPÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæºÁ¸À J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008