Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 05-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ ºÀÄZÀÑ CxÀªÁ ©PÀëÄPÀ£ÀAwgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÀZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉèöÊNªÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉèÉƪÀÄ£Á¼À - UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-24/4358 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÁlæ½î ¸Á: UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj ¬ÄAzÀ UÀÄ£Áß½UÉ §gÀĪÁUÀ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀAPÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÉÄ»§Æ§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 143, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ / J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢: 05-11-2012 gÀAzÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÁåªÀĪÀé vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä ¸Á: ºÀ°UÉÃj vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 4-11-2012 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ »ÃUÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zsÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÁ¸ÉÖîzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ zÀÄAqÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ. 3] ¥sÀQÃgÉñÀ ¥ÀÆeÁgÀ. 4] ±ÀjÃ¥sÀ ¸ÀzÁðgÀ, 5] UÀ«PÀĪÀiÁgÀ, 6] §¸ÀªÀgÁd PÀnÖUɺÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀ®èzÉà F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉÃAiÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ CAzÀÄzÀ®èzÉà £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À »Ã£ÁAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀÝjAzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä, ¨Á¼À¥Àà ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ºÁ¸ÉÖïïUÉ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà J¯Áè «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA© £ÀªÀÄäUÀ¼À «gÀÄzÀÝ CºÉÆÃgÁwæ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß ªÉÄÃ¯É F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ E®è ¸À®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀߣÀÄß E°èAzÀ Nr¹©qÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ 3 d£À ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £À£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä, gÉÃtÄPÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæºÁ¸À J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008