Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 4, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. ²æà n.f.£ÁUÀgÁd, ºÀZï.¹. 60 ¦.¹. 38, 60, 64, 117, 91 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁj ªÀAiÀĸÀÄì: 31 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr [2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®àzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,560-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 323, 354, 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¸Á®¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ.

¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè CAzÉæ ¤Ã£ÀߣÀÄß ºÉÆÃrzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ. 2] gÁªÀÄtÚ ¤®UÀAn ¸Á: E§âgÀÆ D¢ªÁ® ¥sÁgÀA, vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ f: avÀæzÀÄUÀð ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®èªÁ CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA.1 PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÄeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ " UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀıÉõÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹ÃvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ©ÃUÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 ªÀiÁvÀæ EnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃUÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008