Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 4, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. ²æà n.f.£ÁUÀgÁd, ºÀZï.¹. 60 ¦.¹. 38, 60, 64, 117, 91 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁj ªÀAiÀĸÀÄì: 31 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr [2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®àzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,560-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 323, 354, 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¸Á®¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ.

¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè CAzÉæ ¤Ã£ÀߣÀÄß ºÉÆÃrzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ. 2] gÁªÀÄtÚ ¤®UÀAn ¸Á: E§âgÀÆ D¢ªÁ® ¥sÁgÀA, vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ f: avÀæzÀÄUÀð ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®èªÁ CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA.1 PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÄeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ " UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀıÉõÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹ÃvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ©ÃUÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 ªÀiÁvÀæ EnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃUÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008