Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, November 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 06.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 AiÀÄÄ 8962 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ vÀgÀ®PÀnÖ¬ÄAzÀ PÀÄqÀÄUÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉà AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 06-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁjÃw EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¸ÀtÚ CAvÁ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 08 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀªÀÄä Hj£À°èAiÉÄà NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 4-11-2012 gÀAzÀÄ ±Á¯É gÀeɬÄzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ UÀÄ©â PÁAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌAzÁ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J36/ªÁAiÀiï-4830 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà «ÄmÉÖêÀÄ£É, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÁ£ÀÆ §¸ÀtÚ¤UÉ aQvÉì RZÀð ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý FUÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀÄð PÉÆqÀzÉà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ±ÁAvÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀØzÀzÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï£À°è ¤AvÁUÀ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ï£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ ¨ÁµÀĸÁ§ CvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï UÉÆgÉèÁ¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï£À°èzÀÝ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆqÁ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀ¯É ºÁQzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀĺÀäzÀ£À vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄ𠧸ï£À QlQUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J-29/ J¥sï-991 CAvÁ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ gÉÃSÁvÁgÁ²æà aAvÁPÀ¯ï ºÁUÀÆ C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA: PÉ.J-26/ 446 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ, J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:-06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà ªÀÄ®ètÚ, ºÉZï.¹. 60, ¦.¹. £ÀA: 60, 37, 38, 40, 180, 160 J.¦.¹. 77, 95 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ (2) J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉZï.©.¹. mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgï, ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,150-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008