Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, November 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 06.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 AiÀÄÄ 8962 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ vÀgÀ®PÀnÖ¬ÄAzÀ PÀÄqÀÄUÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉà AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 06-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁjÃw EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¸ÀtÚ CAvÁ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 08 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀªÀÄä Hj£À°èAiÉÄà NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 4-11-2012 gÀAzÀÄ ±Á¯É gÀeɬÄzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ UÀÄ©â PÁAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌAzÁ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J36/ªÁAiÀiï-4830 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà «ÄmÉÖêÀÄ£É, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÁ£ÀÆ §¸ÀtÚ¤UÉ aQvÉì RZÀð ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý FUÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀÄð PÉÆqÀzÉà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ±ÁAvÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀØzÀzÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï£À°è ¤AvÁUÀ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ï£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ ¨ÁµÀĸÁ§ CvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï UÉÆgÉèÁ¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï£À°èzÀÝ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆqÁ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀ¯É ºÁQzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀĺÀäzÀ£À vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄ𠧸ï£À QlQUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J-29/ J¥sï-991 CAvÁ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ gÉÃSÁvÁgÁ²æà aAvÁPÀ¯ï ºÁUÀÆ C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA: PÉ.J-26/ 446 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ, J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:-06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà ªÀÄ®ètÚ, ºÉZï.¹. 60, ¦.¹. £ÀA: 60, 37, 38, 40, 180, 160 J.¦.¹. 77, 95 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ (2) J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉZï.©.¹. mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgï, ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,150-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008