Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÁdUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. SÁ¸ÀV ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á. ¹ÃwªÀĤ vÁ.f. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.29/J¯ï.7850 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄqÀw¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀÌ ºÀAvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ E®PÀ¯ï, PÀĵÀÖV, §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÀzÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.35/J.1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É n¥ÀàgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §®¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À UÁ° ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§AzsÀPÉ UËgÀªÀÄä E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ£À »A¢£À UÁ°UÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÉ UËgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ EqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2012 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢:19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁd®Qëöäà UÀAqÀ JªÀiï. gÀªÉÄñÀ ªÉƪÁé ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£Àĵï EzÉÝêÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄtÂPÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ jAUï ¨É¯ï ¨sÁj¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àgï J°èzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉzÀj¹ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ mÉÃ¥ï ºÁQzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÉ®ÄV£À°è £À£ÀUÉ qÀ§â®Ä gÉÆAqÀÄ ®PÀë PÁªÁ° JPÀÌqÀÄAqÀ¢Ý ZÀ¥ÀÄà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨sÀAiÀĪÁV £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è næÃdÆj EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÁ¯ï ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ CqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ næÃdÆj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §jUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠣À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÀt MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀªÀÄä ¨Éqï ¸É®àzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄwÛAiÉÆà E®è E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ZÁPÀÄ »rzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆmÉÖãÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ E°èAiÉÄà §mÉÖAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆArzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁPÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ JvÀÛgÀ«gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ±Àlð ºÁQzÁÝ£É. 2 d£ÀgÀÄ nñÀlð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀqÀØ ©nÖzÁÝ£É. ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥Áè¸ÀÖgï ºÀaÑ d§gÀzÀ¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è MAzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQzÀÝ mÉÃ¥À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ »UÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L [C«] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008