Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÁdUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. SÁ¸ÀV ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á. ¹ÃwªÀĤ vÁ.f. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.29/J¯ï.7850 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄqÀw¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀÌ ºÀAvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ E®PÀ¯ï, PÀĵÀÖV, §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÀzÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.35/J.1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É n¥ÀàgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §®¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À UÁ° ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§AzsÀPÉ UËgÀªÀÄä E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ£À »A¢£À UÁ°UÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÉ UËgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ EqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2012 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢:19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁd®Qëöäà UÀAqÀ JªÀiï. gÀªÉÄñÀ ªÉƪÁé ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£Àĵï EzÉÝêÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄtÂPÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ jAUï ¨É¯ï ¨sÁj¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àgï J°èzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉzÀj¹ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ mÉÃ¥ï ºÁQzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÉ®ÄV£À°è £À£ÀUÉ qÀ§â®Ä gÉÆAqÀÄ ®PÀë PÁªÁ° JPÀÌqÀÄAqÀ¢Ý ZÀ¥ÀÄà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨sÀAiÀĪÁV £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è næÃdÆj EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÁ¯ï ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ CqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ næÃdÆj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §jUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠣À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÀt MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀªÀÄä ¨Éqï ¸É®àzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄwÛAiÉÆà E®è E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ZÁPÀÄ »rzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆmÉÖãÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ E°èAiÉÄà §mÉÖAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆArzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁPÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ JvÀÛgÀ«gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ±Àlð ºÁQzÁÝ£É. 2 d£ÀgÀÄ nñÀlð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀqÀØ ©nÖzÁÝ£É. ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥Áè¸ÀÖgï ºÀaÑ d§gÀzÀ¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è MAzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQzÀÝ mÉÃ¥À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ »UÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L [C«] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008