Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ 04-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÉÆ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄÄ G.PÀĵÀÖVAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ UÀÄgÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¸ï-0246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/Dgï-7258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀÄj ºÉZï¹-32 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, , G: 31 £Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛçÃ, ¸Á : fÃgÁ¼À, ºÁ :ªÀ: £ÀfÃgÀPÁ¯ÉÆä PÁgÀlV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀAqÉAiÀÄ 31 £Éà G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ 31/4 jAzÀ 31/6 gÀ ªÀgÉV£À §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ £À ªÀgÉUÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛç CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï £ÀA : 419 gÀ°è ºÉÆüÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà UÀÄAqÀ EvÀ£ÀÄ UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁåAUÀªÀiÁå£ï ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-zÉëPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §Æ¢gÉqÉØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀë.J¯ï. ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/eÉ-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌÃqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjAiÀĸÀÛ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À PÉ. ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÁgÀt ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁvÀ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ,
ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £Á£ÀÄ, £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¹AUï £ÀA§gï EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ, £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀA§j®èzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆò, ºÉZï.¹. 13, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008