Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ 04-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÉÆ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄÄ G.PÀĵÀÖVAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ UÀÄgÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¸ï-0246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/Dgï-7258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀÄj ºÉZï¹-32 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, , G: 31 £Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛçÃ, ¸Á : fÃgÁ¼À, ºÁ :ªÀ: £ÀfÃgÀPÁ¯ÉÆä PÁgÀlV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀAqÉAiÀÄ 31 £Éà G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ 31/4 jAzÀ 31/6 gÀ ªÀgÉV£À §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ £À ªÀgÉUÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛç CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï £ÀA : 419 gÀ°è ºÉÆüÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà UÀÄAqÀ EvÀ£ÀÄ UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁåAUÀªÀiÁå£ï ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-zÉëPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §Æ¢gÉqÉØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀë.J¯ï. ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/eÉ-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌÃqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjAiÀĸÀÛ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À PÉ. ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÁgÀt ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁvÀ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ,
ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £Á£ÀÄ, £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¹AUï £ÀA§gï EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ, £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀA§j®èzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆò, ºÉZï.¹. 13, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008