Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfäÃgÀ° vÀA/ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ 30, eÁ. ªÀÄĹèA. G. UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.5808 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.01/JA.F.744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼É¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ. §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn PɼÀUÉ §®UÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA. ¤AzÀ JA.J¯ï.¹/ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°è E®èªÁzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÁlæ½î FvÀ£ÀÄ PÁvÀgÀQ¬ÄAzÀ PÁlæ½îUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«, ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:2-3-12 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 PÀÆå-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀzÉà E¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ 2) UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÆ ¸Á:UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj EªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008