Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfäÃgÀ° vÀA/ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ 30, eÁ. ªÀÄĹèA. G. UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.5808 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.01/JA.F.744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼É¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ. §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn PɼÀUÉ §®UÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA. ¤AzÀ JA.J¯ï.¹/ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°è E®èªÁzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÁlæ½î FvÀ£ÀÄ PÁvÀgÀQ¬ÄAzÀ PÁlæ½îUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«, ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:2-3-12 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 PÀÆå-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀzÉà E¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ 2) UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÆ ¸Á:UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj EªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008