Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 23, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-15 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UàrØ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ° ºÉÊzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.,¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 230=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á, vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-250-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀ¼É PÁ§ð£À ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/8780 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀĽwPÉÆAqÀÄ HgÉÆüÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-37/4884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà §®PÀÄA¢ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/ºÉZï-1024 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß §®UÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄÆ »A¨ÁUÀzÀ°è vÀÄA¨Á ¥ÉmÁÖVzÉ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-35/ºÉZï-8494 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008