Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 23, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-15 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UàrØ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ° ºÉÊzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.,¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 230=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á, vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-250-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀ¼É PÁ§ð£À ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/8780 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀĽwPÉÆAqÀÄ HgÉÆüÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-37/4884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà §®PÀÄA¢ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/ºÉZï-1024 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß §®UÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄÆ »A¨ÁUÀzÀ°è vÀÄA¨Á ¥ÉmÁÖVzÉ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-35/ºÉZï-8494 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008