Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 8, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÁ°äÃQ 2] PÀÄzÀÄjAiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀ: 35 eÁ: UÉÆ®ègÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA: PÀ¼ÀPÀ¥Àà ©®ègÀ ªÀ: 39 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ ªÀ-29 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-qÉæöʪÀgï 5] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ ªÀ: 28 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 6] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®Q ªÀ: 23 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° 7] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®§Äwð ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 8] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 eÁ: ªÁ°äÃQ 9] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G- PÀÆ°PÉ®¸À 10] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J®ègÀÆ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ 11] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: PÁ¬Ä¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉÃgÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6,700=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ 10.05 J.JA.PÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀPÀæªÀwð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÀ®§Ad£ï EªÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.00 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-25/F.PÉ-3300 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÀ«£À°è ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ wgÀĪÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¹ÌÃqÁV ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀÄnAiÀÄ ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ZÀPÀæªÀwð EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 07/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 25-06-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¥Á¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ EµÀÖ«®è, £À£ÉÆßA¢UÉ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ PÀÆqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ «¥ÀjvÀ avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ, ªÀiÁªÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ (UÀAqÀ£À CtÚ) ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ dA§¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 26-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ
" ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«¯Áè, £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008