Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 8, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÁ°äÃQ 2] PÀÄzÀÄjAiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀ: 35 eÁ: UÉÆ®ègÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA: PÀ¼ÀPÀ¥Àà ©®ègÀ ªÀ: 39 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ ªÀ-29 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-qÉæöʪÀgï 5] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ ªÀ: 28 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 6] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®Q ªÀ: 23 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° 7] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®§Äwð ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 8] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 eÁ: ªÁ°äÃQ 9] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G- PÀÆ°PÉ®¸À 10] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J®ègÀÆ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ 11] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: PÁ¬Ä¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉÃgÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6,700=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ 10.05 J.JA.PÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀPÀæªÀwð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÀ®§Ad£ï EªÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.00 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-25/F.PÉ-3300 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÀ«£À°è ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ wgÀĪÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¹ÌÃqÁV ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀÄnAiÀÄ ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ZÀPÀæªÀwð EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 07/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 25-06-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¥Á¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ EµÀÖ«®è, £À£ÉÆßA¢UÉ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ PÀÆqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ «¥ÀjvÀ avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ, ªÀiÁªÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ (UÀAqÀ£À CtÚ) ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ dA§¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 26-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ
" ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«¯Áè, £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008