Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 13, 2012

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 498(J), 109, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 12-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æå¹ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ¹ÃvÁ 2] ²æÃzÉë 3] ¸Àé¥Àß 4] ¸ËAzÀAiÀÄð, 5] ¸ËªÀiÁå, 6] ±ÁæªÀt CAvÁ EzÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ¼À ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrAiÉÄà ªÁ¸À«gÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æ¹ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ £À£Àß ¨sÁªÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 2] ²æäªÁ¸À 3] «µÀÄÚ, EªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢: 11-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ £À£Àß ¨sÁªÀ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ ºÁUÀÆ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ 2] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 3] ²æäªÁ¸À 4] «µÀÄÚ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÉZï.¹.-26 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉÃAUÁ vÀÄA§®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, D §UÉÎ PÉýzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ, DUÀ C°è EzÀÝ ¥ÀªÁrUËqÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà ¸Àtå¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀé, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ 5 d£ÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¹gÀzÀgÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼À ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£À «ZÁgÀPÉÌ gÁwæ zÉÆqÀتÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÉý¹ÛgÁ ªÁ°äÃQ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À CAvÁ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ MqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà §A¢zÀÝ ¨Á®¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ, ¹zÀÝ¥Àà aPÀÌ PÉÆqÀUÀ°, £ÁUÀgÁd ZÀ¼ÀUÉÃj, UÀuÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼Á ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄn ºÀj¢zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ KlÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉ£ÉßUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ¨ÉÃqÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁj JwÛ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008