Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, November 13, 2012

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 498(J), 109, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 12-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æå¹ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ¹ÃvÁ 2] ²æÃzÉë 3] ¸Àé¥Àß 4] ¸ËAzÀAiÀÄð, 5] ¸ËªÀiÁå, 6] ±ÁæªÀt CAvÁ EzÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ¼À ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrAiÉÄà ªÁ¸À«gÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æ¹ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ £À£Àß ¨sÁªÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 2] ²æäªÁ¸À 3] «µÀÄÚ, EªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢: 11-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ £À£Àß ¨sÁªÀ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ ºÁUÀÆ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ 2] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 3] ²æäªÁ¸À 4] «µÀÄÚ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÉZï.¹.-26 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉÃAUÁ vÀÄA§®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, D §UÉÎ PÉýzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ, DUÀ C°è EzÀÝ ¥ÀªÁrUËqÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà ¸Àtå¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀé, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ 5 d£ÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¹gÀzÀgÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼À ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£À «ZÁgÀPÉÌ gÁwæ zÉÆqÀتÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÉý¹ÛgÁ ªÁ°äÃQ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À CAvÁ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ MqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà §A¢zÀÝ ¨Á®¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ, ¹zÀÝ¥Àà aPÀÌ PÉÆqÀUÀ°, £ÁUÀgÁd ZÀ¼ÀUÉÃj, UÀuÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼Á ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄn ºÀj¢zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ KlÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉ£ÉßUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ¨ÉÃqÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁj JwÛ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008