Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, November 3, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 02-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 1-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-37-JªÀiï-2817 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß dÆgÀlV ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgÀ dPÀA DVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà WÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgï dPÀAUÉƽ¹zÀ PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ Cz

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁåUÉÃj ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹zÁUÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-37/9962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀaÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008