Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 29, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ ²æÃ. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¹AzsÉÆÃV ªÀ: 35 eÁ: G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CjPÉÃj ªÀ: 38 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÃgÀ½î ªÀ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ¥ÀgÀ¸À¥Àà@§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ©¸ÉgÉÆnÖ ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 2,300=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 600/-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ CzÉ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ µÀtÄäPÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.DgÀå PÀlUÀgÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄà vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ µÀótÄäPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀ¯Á® FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀå 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj µÀtÄäPÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ür¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå PÉüÀzÉà vÀ£Àß ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ EzÉÆAzÀÄ ¸ÁgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©r¹zÁÝgÉ. E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊAiÀĺÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÁÛ£É CAvÁ CAvÁ ºÉzÀj FUÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«í J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD625MF5793K88348

£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀiÁ¯Á¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ vÁ£É ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄ. EzÀjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà N¨ÉãÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉAZÀ£ÀqÉÆÃt vÁAqÁ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À.AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/AiÀÄÄ.4142 £ÉzÀÝgÀ°è CªÀgÀ Hj£À vÀÄUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J-34/JA.9558 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄUÀ¯É¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008