Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 29, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ ²æÃ. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¹AzsÉÆÃV ªÀ: 35 eÁ: G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CjPÉÃj ªÀ: 38 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÃgÀ½î ªÀ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ¥ÀgÀ¸À¥Àà@§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ©¸ÉgÉÆnÖ ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 2,300=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 600/-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ CzÉ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ µÀtÄäPÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.DgÀå PÀlUÀgÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄà vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ µÀótÄäPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀ¯Á® FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀå 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj µÀtÄäPÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ür¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå PÉüÀzÉà vÀ£Àß ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ EzÉÆAzÀÄ ¸ÁgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©r¹zÁÝgÉ. E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊAiÀĺÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÁÛ£É CAvÁ CAvÁ ºÉzÀj FUÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«í J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD625MF5793K88348

£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀiÁ¯Á¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ vÁ£É ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄ. EzÀjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà N¨ÉãÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉAZÀ£ÀqÉÆÃt vÁAqÁ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À.AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/AiÀÄÄ.4142 £ÉzÀÝgÀ°è CªÀgÀ Hj£À vÀÄUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J-34/JA.9558 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄUÀ¯É¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008