Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, December 1, 2012

PÁgÀlV ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ºÉZï.¹-91 gÀªÀgÀÄ ºÉÆV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄzÁåºÀß 3-30PÉÌ §AzÀÄ ºÁdÄgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä r¸ÀÌgÀªÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 6175 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ : 29-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ ¨Á« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-34 / n.J- 8629 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J-37 / n- 2954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á : §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A-324,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆqÁågÀ ºÉÆÃgÀUÉ §jæ¯Éà ¤ªÀÅ §gÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄwÛj E§âgÀÆ zÉêÀgÀ DuÉ ªÀiÁqÀÄ §jæ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ CAd£À¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:157/12 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:31-10-12 gÀAzÀÄ 8-30 JJA¢AzÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 J¯ï-7714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀPÁðjà vÁ®ÆPÁ G¥À-«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA:PÉJ-35 J¯ï-7714, ªÀiÁqÀ¯ï-2002, ZÀ¹ì £ÀA:02M21C10881, EAf£ï £ÀA:02M21M13210 CA.Q.25,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008