Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, December 1, 2012

PÁgÀlV ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ºÉZï.¹-91 gÀªÀgÀÄ ºÉÆV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄzÁåºÀß 3-30PÉÌ §AzÀÄ ºÁdÄgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä r¸ÀÌgÀªÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 6175 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ : 29-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ ¨Á« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-34 / n.J- 8629 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J-37 / n- 2954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á : §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A-324,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆqÁågÀ ºÉÆÃgÀUÉ §jæ¯Éà ¤ªÀÅ §gÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄwÛj E§âgÀÆ zÉêÀgÀ DuÉ ªÀiÁqÀÄ §jæ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ CAd£À¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:157/12 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:31-10-12 gÀAzÀÄ 8-30 JJA¢AzÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 J¯ï-7714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀPÁðjà vÁ®ÆPÁ G¥À-«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA:PÉJ-35 J¯ï-7714, ªÀiÁqÀ¯ï-2002, ZÀ¹ì £ÀA:02M21C10881, EAf£ï £ÀA:02M21M13210 CA.Q.25,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008