Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:08-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-04/ºÉZï.f-4734 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ C®vÁ¥sï EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛz.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A 430 gÉqï«vï 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 55 PÉ. L. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÁnPï G: dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï, £ÀA: 1 PÉ£Á¯ï G¥À«¨sÁUÀ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 08-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ 2:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï «±Àé£ÁxÀ, dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÀÄAmÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ DgÁí¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÄ樀 £ÀA: 25 gÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1]    a£ÀߨÁ§Ä vÀAzÉ §Äd¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.    

2]    gÀªÉÄñÀ §¼Áîj ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

3]    ªÀtUÉÃj ¤AUÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

4]    PÀjAiÀÄtÚ ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: UÀAUÁªÀw.

5]    UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀĵÀÖV

PÁgÀt ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæ ºÁQ PÁ®ÄªÉUÉ zsÀPÉÌUÉƽ¹, ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè zÀ£À ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀĸɥÀà£ÀÄ zÀ£À ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÄÖ E¯ÉèãÀÄ ¤AwAiÀiÁ ¨ÉÆùr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢ü ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À PÉ¼É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ±ÉÃRªÀÄää¼ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¨Éë£À PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008