Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:08-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-04/ºÉZï.f-4734 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ C®vÁ¥sï EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛz.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A 430 gÉqï«vï 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 55 PÉ. L. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÁnPï G: dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï, £ÀA: 1 PÉ£Á¯ï G¥À«¨sÁUÀ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 08-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ 2:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï «±Àé£ÁxÀ, dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÀÄAmÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ DgÁí¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÄ樀 £ÀA: 25 gÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1]    a£ÀߨÁ§Ä vÀAzÉ §Äd¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.    

2]    gÀªÉÄñÀ §¼Áîj ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

3]    ªÀtUÉÃj ¤AUÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

4]    PÀjAiÀÄtÚ ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: UÀAUÁªÀw.

5]    UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀĵÀÖV

PÁgÀt ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæ ºÁQ PÁ®ÄªÉUÉ zsÀPÉÌUÉƽ¹, ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè zÀ£À ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀĸɥÀà£ÀÄ zÀ£À ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÄÖ E¯ÉèãÀÄ ¤AwAiÀiÁ ¨ÉÆùr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢ü ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À PÉ¼É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ±ÉÃRªÀÄää¼ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¨Éë£À PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008